WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Członek Zarządu ds. operacyjnych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

na stanowisko Członka Zarządu ds. operacyjnych VIII kadencji

spółki pod firmą AUTOSAN sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku

 

RADA NADZORCZA

Spółki AUTOSAN sp. z o.o. z siedzibą Sanoku

 

W związku z koniecznością uzupełnienia składu Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki ogłasza wszczęcie Postępowania kwalifikacyjnego

 

na stanowisko

Członek Zarządu ds. operacyjnych

AUTOSAN sp. z o.o. VIII kadencji

 • Kandydaci na stanowisko Członka Zarządu Spółki powinni spełniać łącznie następujące kryteria:
  • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów),
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Kandydaci nie mogą:
  • pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  • być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
  • wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,
  • spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).
 • Dodatkowo Kandydat powinien:
  • posiadać doświadczenie w branży w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
  • posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „tajne” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Członka Zarządu będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję,
  • posiadać znajomość branży zbrojeniowej oraz motoryzacyjnej (autobusowej).
 • Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:
  • życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem,
  • list motywacyjny,
  • oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki),
  • dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3,
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zajmowania stanowiska kierowniczego,
  • inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,
  • przygotowana przez Kandydata na piśmie koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem Spółki.
 • Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.
 • W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.
 • Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Wspólnika Spółki tj. PIT-RADWAR S.A., adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa, Kancelaria Ogólna (parter) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. operacyjnych AUTOSAN sp. z o.o. VIII kadencji - nie otwierać".
 • Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8:00 do 14:00 w terminie do dnia 21 października 2020 r. do godz. 14:00. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres PIT-RADWAR S.A., adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa, o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby spółki.
 • Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.
 • Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w ciągu 3 dni od terminu określonego do składania zgłoszeń.
 • Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w uchwale Rady Nadzorczej oraz ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.
 • Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.
 • Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Wspólnika Spółki tj. PIT-RADWAR S.A. w Warszawie (04-051), ul. Poligonowa 30, począwszy od dnia 26 października 2020 roku. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 15.
 • Wstępna weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 • Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, oraz
  oceni pisemną koncepcję zarządzania przedsiębiorstwem Spółki.
 • W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni w szczególności:
  • wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
  • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
  • doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Członka Zarządu,
  • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  • przygotowaną przez Kandydata koncepcję zarządzania przedsiębiorstwem Spółki,
  • znajomość zagadnień z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,
  • wiedza w zakresie branży zbrojeniowej oraz motoryzacyjnej (autobusowej).
 • W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać w siedzibie Wspólnika Spółki tj. PIT-RADWAR S.A., w Warszawie (04-051), adres: ul. Poligonowa 30, podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.
 • Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:
  • wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,

  • Umowę Spółki,

  • sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy.

 • Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 20, jest Pani Kinga Kucharska, tel. (022) 540 21 43, adres e-mail: kinga.kucharska@pitradwar.com
 • Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.
 • Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.
 • Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1302 ze zm.) w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.
 • Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

Podobne oferty

CONTROL PROCESS S.A.

dolnośląskie /

Zarządzanie spółką z grupy kapitałowej Control Process i pozyskiwanie kontraktów polegających na budowie pod klucz obiektów w branżach ochrony środowiska, energetyka, przemysł, ropa i gaz Wykształcenie wyższe kierunkowe, Umiejętności pozyskiwania...

SZCZEGÓŁY

CONTROL PROCESS S.A.

podkarpackie /

Zarządzanie spółką z grupy kapitałowej Control Process i pozyskiwanie kontraktów polegających na budowie pod klucz obiektów w branżach ochrony środowiska, energetyka, przemysł, ropa i gaz Wykształcenie wyższe kierunkowe, Umiejętności pozyskiwania...

SZCZEGÓŁY

CONTROL PROCESS S.A.

kujawsko-pomorskie /

Zarządzanie spółką z grupy kapitałowej Control Process i pozyskiwanie kontraktów polegających na budowie pod klucz obiektów w branżach ochrony środowiska, energetyka, przemysł, ropa i gaz Wykształcenie wyższe kierunkowe, Umiejętności pozyskiwania...

SZCZEGÓŁY