WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Kierownik sekcji

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik sekcji
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74240

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, stanowisko decyzyjne i związane z odpowiedzialnością, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca przy oświetleniu mieszanym, stres, zagrożenie korupcją, zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi, brak wind/platform dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, występują bariery wejścia na parter - schody.

Zakres zadań

 • Kieruje pracą sekcji poprzez planowanie, organizowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie pracy podległych pracowników,
 • Opracowuje plan potrzeb finansowych i materiałowych,
 • Koordynuje przeprowadzanie analiz potrzeb wydatków i rozliczeń z przydzielonych środków finansowych,
 • Monitoruje gospodarowanie środkami finansowymi uzyskanymi z poza budżetu Komendy Stołecznej Policji zgodnie z przeznaczeniem, w ramach zadań wydziału,
 • Monitoruje sporządzanie zbiorczych sprawozdań o przyjętych darowiznach przez komórki organizacyjne Komendy Stołecznej Policji i jednostki organizacyjne Policji działające na jej obszarze,
 • Nadzoruje: sporządzanie projektów kart opisów stanowisk pracy i opisów stanowisk pracy, wniosków personalnych, prowadzenie ewidencji czasu pracy, wydawanie skierowań na badania lekarskie okresowe i kontrolne dla policjantów i pracowników oraz koordynuje zadania dot. naboru na wolne stanowiska pracy i organizację szkoleń doskonalenia zawodowego,
 • Monitoruje rozliczenie gospodarki transportowej oraz prowadzenie obsługi sekretariatu i kancelarii wydziału,
 • Opracowuje projekty procedur wewnętrznych w zakresie realizowanych przez sekcję zadań oraz koordynuje ich wdrażania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rozliczeń finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustaw: o Policji w zakresie organizacji Policji, korpusów i stopni policyjnych, służby w Policji, oraz aktów wykonawczych: w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji w zakresie sporządzania kart opisów stanowisk pracy, w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji; o służbie cywilnej w zakresie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej oraz aktu wykonawczego w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej, Kodeks Pracy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia oraz czasu pracy, aktu wykonawczego do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; o rachunkowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych; o finansach publicznych,
 • umiejętności: stosowania prawa w praktyce, kierowania zespołem, organizacji pracy własnej, analitycznego myślenia, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • komunikatywność, dokładność,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Podobne oferty

LUX MED Sp. z o.o.

wielkopolskie / Kalisz

  Praca w Centrum Medycznym LUX MED przy ul. Chopina 9 w Kaliszu.      Oferujemy: pracę w renomowanej i stabilnej firmie, będącej liderem w swojej branży; duże wyzwania zawodowe i samodzielność w działaniu; zatrudnienie na pełen wymiar etatu; wolne...

SZCZEGÓŁY

25-02-2021

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

opolskie / Opole

Warunki pracy Narzędzia i materiały pracy - komputer.Lokalizacja biura - II piętro. Bariery architektoniczne - konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet, -krajowe lub...

SZCZEGÓŁY

DAGAT-Eco sp. z o.o.

wielkopolskie / Poznań

organizacja pracy oraz nadzór nad pracą podległego personelu tj.: dział obróbki skrawaniem – ślusarnia, dział obróbki komponentów, monterzy i spawacze; koordynacja działań i procesów na podległym obszarze, w celu zapewnienia terminowej realizacji...

SZCZEGÓŁY