WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Naczelnik wydziału

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68757

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy komputerze,
- krajowe wyjazdy służbowe.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.

Zakres zadań

 • Kierowanie podległym wydziałem w tym planowanie i organizowanie jego pracy oraz nadzorowanie realizacji zadań powierzonych poszczególnym pracownikom pod kątem terminowości oraz zgodności z procedurami i przepisami;
 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki lokalowej w celu zapewnienia warunków pracy w GIOŚ zgodnie z obowiązującymi normami i wewnętrznymi potrzebami, w szczególności prowadzeniem formalnych działań związanych z korzystaniem z nieruchomości i lokali, zapewnieniem nieprzerwanych dostaw mediów i usług, prowadzeniem prawidłowej eksploatacji systemów i urządzeń oraz prowadzeniem prac remontowych, konserwacyjnych i inwestycyjnych w obiektach GIOŚ;
 • Zapewnienie realizacji potrzeb GIOŚ w zakresie wyposażenia oraz materiałów i usług, przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), jak również przygotowanie i realizacja zawartych w tym zakresie kontraktów (umów), zapewnienie prawidłowego prowadzenia magazynu, nadzór nad prowadzeniem ewidencji ilościowo-wartościowej majątku rzeczowego, zapewnienie właściwej eksploatacji urządzeń biurowych, nadzór nad gospodarką samochodową GIOŚ, obsługi organizacyjnej posiedzeń i narad;
 • Zapewnienie prawidłowego realizowania zadań w zakresie obsługi kancelaryjnej oraz zadań z zakresu transportu i logistyki na potrzeby wewnętrzne GIOŚ.
 • Zapewnienie spełniania przepisów ppoż, bhp, oraz zapewnienie bezpieczeństwa, dozoru, ochrony mienia i obiektu;
 • Zapewnienie utrzymania obiektów GIOŚ w zakresie właściwych warunków sanitarnych, w tym również gospodarowania odpadami i zagadnień związanych z ochroną środowiska;
 • Przygotowywanie propozycji projektu budżetu w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny oraz bieżące monitorowanie wydatkowania przyznanych środków.
 • Udział w pracach związanych z przygotowywaniem doraźnych zestawień i informacji w zakresie zadań Wydziału, w tym informacji w ramach kontroli przeprowadzanych przez uprawnione do tego instytucje zewnętrzne oraz w celu przekazania danych na potrzeby innych komórek wewnętrznych i/lub podmiotów zewnętrznych.Udział w pracach związanych z przygotowywaniem doraźnych zestawień i informacji w zakresie zadań Wydziału, w tym informacji w ramach kontroli przeprowadzanych przez uprawnione do tego instytucje zewnętrzne oraz w celu przekazania danych na potrzeby innych komórek wewnętrznych i/lub podmiotów zewnętrznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy Prawo budowlane,
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • znajomość ustawy o Służbie Cywilnej oraz aktów wykonawczych,
 • znajomość przepisów prawa pracy, bhp i ppoż,
 • znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość zagadnień dotyczących prowadzenia ewidencji majątku rzeczowego,
 • znajomość zagadnień dotyczących prowadzenia remontów i modernizacji budowlanych,
 • znajomość zagadnień dotyczących gospodarki samochodowej oraz zakupów wyposażenia i usług,
 • znajomość zasad planowania budżetowego oraz rozliczania usług i dostaw,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane,
 • znajomość procedur prowadzenia inwestycji budowlanych

Podobne oferty

21-09-2020

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań •obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe•częsta reprezentacja urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie...

SZCZEGÓŁY

30-08-2020

Ministerstwo Finansów w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracyPracownikom oferujemy:•Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę•Elastyczny czas pracy•Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody uznaniowe za wyniki i osiągnięcia, nagrody...

SZCZEGÓŁY

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o.

dolnośląskie / Wałbrzych i okolice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: planowanie, organizowanie oraz nadzór nad pracą podległej jednostki kontrola realizacji zadań pod względem technicznym i ekonomicznym sprawowanie nadzoru nad jakościowym i terminowym wykonywaniem robót nadzór nad...

SZCZEGÓŁY