WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Zastępca kierownika oddziału

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca kierownika oddziału
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 72905

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,


- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego,


- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,


- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • kierowanie pracą Oddziału w czasie nieobecności kierownika
 • nadzorowanie pracy Oddziału w zakresie spraw szkoleniowych, praktyk, służby zastępczej, stażów, naborów
 • nadzorowanie realizacji zadań związanych z ZFŚS
 • nadzorowanie realizacji zadań w zakresie spraw związanych z obsadą stanowisk kierowników i zastępców kierowników wojewódzkich inspekcji, służb i straży oraz kierowników jednostek podległych wojewodzie
 • nadzorowanie realizacji zadań w zakresie spraw związanych z redakcją Statutu i Regulaminu DUW, statutów i regulaminów jednostek administracji zespolonej oraz upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Wojewodę Dolnośląskiego i Dyrektora Generalnego Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego miesięcy w administracji publicznej
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • znajomość przepisów prawa pracy
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • znajomość rozporządzenia w sprawie zasad techniki prawodawczej
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji zespolonej w województwie
 • znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania administracji zespolonej w województwie
 • znajomość ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej
 • znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • znajomość ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • znajomość rozporządzenia w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego razie choroby i macierzyństwa
 • znajomość rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
 • znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • znajomość ustawy o podatku od osób fizycznych
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 • znajomość rozporządzenia w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • znajomość rozporządzenia w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów
 • znajomość rozporządzania w sprawie określenia wzoru informacji o zasiłkach, świadczeniach lub wynagrodzeniach tytułu niezdolności do pracy, wypłaconych przez płatników składek, oraz sposobu jej sporządzenia, przekazywania i korygowania
 • znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • umiejętność kierowania zespołem pracowników
 • umiejętność organizacji pracy
 • kreatywność
 • komunikatywność
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  Bergerat Monnoyeur sp. z o.o.

  śląskie / Czeladź

  Zakres obowiązków: Zarządzanie realizacją procesu sprzedaży wynajmu w oddziale Zarządzanie magazynem sprzętu Koordynowanie pracy podległego zespołu Wsparcie działań marketingowych oraz promocyjnych Bieżące raportowanie działalności Wymagania:...

  SZCZEGÓŁY

  14-01-2021

  Klient portalu Praca.pl

  podlaskie / Białystok

  nadzór nad realizacją planów sprzedażowych oraz motywowanie pracowników do realizacji powierzonych celów sprzedażowych; zarządzanie rentownością placówki (finansami); koordynowanie i organizacja pracy Oddziału; inicjowanie lokalnych działań...

  SZCZEGÓŁY

  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

  podlaskie / Białystok

  Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa,- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),- praca pod presją czasu. Praca wykonywana w budynku przy ul. Warszawskiej 3. Budynek nie uwzględnia...

  SZCZEGÓŁY