WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Członek Zarządu

Działając na podstawie z § 25 Statutu Spółki w zw. z art. 368¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U z 2020 r. poz. 1526 t.j. z dnia 2020.07.24 ze zmianami) oraz na podstawie uchwały nr 29/V/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 144, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000376721 posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-01-27, z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 9.000.000 zł,

 

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

 

Członek Zarządu
Miejsce pracy: Warszawa

Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu Spółki powinna być osoba spełniająca łącznie poniższe warunki:

 • posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • spełnia inne niż wymagane powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych a w szczególności:
  • spełnia wymagania określone w art. 18 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej KSH) w szczególności posiada pełnią zdolność do czynności prawnych oraz dysponuje aktualnych zaświadczeniem o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
  • nie mają do kandydata zastosowania zakazy sprawowania funkcji w zarządzie spółki prawa handlowego wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
  • nie mają do kandydata zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek prawa handlowego wynikające z ustawy z dnia 9 maja 1996r o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U.2018.1799 t. j. z dnia 2018.09.20).

Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Dodatkowym atutem Kandydata na stanowisko Członka Zarządu będzie:

 • posiadanie wiedzy w zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • posiadanie doświadczenie w zarządzaniu lub współzarządzaniu spółką kapitałową.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys zawodowy (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego,
 • list motywacyjny,
 • dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego,
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy,
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy,
 • aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń,
 • oświadczenia o spełnieniu kryteriów, o których mowa w pkt. 1, 2 oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę, o których mowa w  
  pkt. 3 (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty),
 • w przypadku osoby urodzonej przed dniem 1 sierpnia 1972 roku – kandydat zobowiązany jest do złożenia Prezesowi Rady Ministrów oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944– 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2021.1633 t.j. z dnia 2021.09.06) na potwierdzenie czego kandydat w zgłoszeniu przedkłada oświadczenie o złożeniu przedmiotowego dokumentu.
Klauzula na przetwarzanie danych osobowych umieszczanych przez kandydatów (CV, list motywacyjny)

Obowiązek informacyjny przy ogłoszeniu:
Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 144, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pkspolonus.pl. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Pełną informację dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można znaleźć na stronie internetowej WWW.pkspolonus.pl /Regulaminy/Polityka Prywatności

CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail:
rekrutacja@pkspolonus.pl lub proszę składać osobiście w Dziale Kadr PKS "POLONUS” w Warszawie S.A., Aleje Jerozolimskie 144 pok. 609 (IV piętro).

Informujemy, że ma Pan/Pani możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę, na potrzeby innych rekrutacji, a tym samym na zachowanie w PKS POLONUS Pani/Pana danych po zakończeniu procesu rekrutacji, w której aktualnie bierze Pani/Pan udział. W takim wypadku, dane będą przetwarzane przez okres dwóch lat od zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że zgoda na ich przetwarzanie zostanie wcześniej wycofana.

W przypadku woli wyrażenia takiej zgody, prosimy o dodanie następującej klauzuli do CV:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę, na potrzeby dalszych rekrutacji, a tym samym na zachowanie w PKS POLONUS moich danych po zakończeniu procesu rekrutacji, w którym aktualnie biorę udział. Zostałem poinformowany o prawie do cofnięcia zgody.

Podobne oferty

Klient portalu Praca.pl

małopolskie /

Poszukujemy członka zarządu na pełny etat lub część etatu. Pożądane jest doświadczenie prawnicze i księgowe. Mile widziana znajomość języka rosyjskiego (ukraińskiego lub białoruskiego).

SZCZEGÓŁY

2022-06-09

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Ursynów"

mazowieckie / Warszawa, Ursynów

Rada Nadzorcza Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” poszukuje kandydatów na stanowisko WICEPREZESA ZARZĄDU WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW: Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne, pożądane uprawnienia budowlane) Doświadczenie zawodowe w...

SZCZEGÓŁY