WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Główny Księgowy

Ogłoszenie numer: 7357404, z dnia 2022-08-09

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów"

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mokotów”

Administracja Osiedla „Domaniewska” w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

Główny Księgowy

Miejsce pracy: Warszawa

 

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 • wykształcenie minimum średnie, ekonomiczne,
 • co najmniej trzy lata praktyki na stanowisku kierowniczym, w dziale księgowości spółdzielni mieszkaniowej.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • preferowane będą osoby, które posiadają doświadczenie w spółdzielni mieszkaniowej,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień księgowych i podatkowych, planów kont,
 • umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych,
 • wiedza i umiejętności prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programów księgowo-finansowych,
 • znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych,
 • znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,
 • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów finansowo-gospodarczych w oparciu o materiały źródłowe i przewidywanie założeń,
 • samodzielność, umiejętność organizacji pracy, dyskrecja,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność, terminowość, sumienność, zaangażowanie, inicjatywa,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętności analityczne i interpersonalne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność nawiązywania współpracy z instytucjami zewnętrznymi,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • CV z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopię świadectw pracy dokumentujących posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia w księgowości,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz o niekaralności o przestępstwo przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów i za przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art.6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) oraz z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na Głównego Księgowego.
 • wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Biura Zarządu (w godzinach pracy BIURA ZARZĄDU - ul. Niedźwiedzia 14A 02-737 Warszawa) w kopercie z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Mokotów” Administracji Osiedla ,,Domaniewska” (REK/SM/OS.DOM./02/2022)” lub przesłać za pomocą przycisku aplikacyjnego w terminie do 31 sierpnia (środa) 2022 r.
 • W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wypływu,
 • Ofert, które nie spełniają wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane w terminie do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone,

O dalszym przebiegu procedury naboru i terminach, kandydaci będą poinformowani telefonicznie, drogą elektroniczną (e-mail) lub odrębnym pismem.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty

NES Global Talent

śląskie / Gliwice

Zakres obowiązków Udział w prowadzeniu ksiąg rachunkowych Spółki Przygotowanie JPK, akcyza, VAT, CIT i inne podatki Obsługa sprawozdawczości do GUS/NBP Udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych i współpraca z audytorami Przygotowanie dokumentacji cen...

SZCZEGÓŁY

LeasingTeam Professional

śląskie / Radlin

Prowadzenie ewidencji księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; Sporządzanie raportów, analiz, planów budżetowych, sprawozdań finansowych, bilansów i deklaracji rozliczeniowych firmy; Tworzenie, wdrażanie i optymalizacja procedur związanych z...

SZCZEGÓŁY

LeasingTeam Professional

śląskie / Jastrzębie-Zdrój

Prowadzenie ewidencji księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; Sporządzanie raportów, analiz, planów budżetowych, sprawozdań finansowych, bilansów i deklaracji rozliczeniowych firmy; Tworzenie, wdrażanie i optymalizacja procedur związanych z...

SZCZEGÓŁY