WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Kierownik Biura BHP

Dlaczego warto pracować w MPWiK w m. st. Warszawie?


Jesteśmy firmą o 135 letniej tradycji!

Jesteśmy firmą z misją – każdego dnia dostarczamy mieszkańcom aglomeracji warszawskiej ponad 300 milionów litrów smacznej i czystej wody!

Jesteśmy nowoczesną firmą z wizją – stosujemy innowacyjne technologie i stale się rozwijamy!

 

Obecnie poszukujemy Pracownika na stanowisko:

Kierownik Biura BHP


Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4


Naszym pracownikom oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
Główny zakres obowiązków:
 • zarządzanie przebiegiem procesów związanych z realizacją celów statutowych
  i realizacją strategii Spółki w obszarze odpowiedzialności Biura BHP
 • organizowanie pracy oraz kontrolowanie prawidłowego wykonywania zadań
  i przestrzegania dyscypliny pracy przez podległych pracowników w celu zapewnienia wysokiej efektywności wykorzystania powierzonych zasobów ludzkich, sprzętowych, materiałowych i finansowych
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • realizacja szkoleń wstępnych oraz szkoleń okresowych BHP
 • uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
  w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy
 • kontrolowanie i aktualizowanie zmian w przepisach prawnych dot. BHP
 • przedstawianie wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju obiektów Spółki oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • nadzorowanie nad rejestrem zdarzeń wypadkowych, prowadzenie dochodzeń dla zaistniałych zdarzeń, sporządzanie dokumentacji i rekomendowanie działań naprawczych
 • koordynowanie pracy Komisji BHP
 • identyfikowanie zagrożeń oraz czynny udział w ocenie ryzyka zawodowego
 • opiniowanie i zatwierdzanie dokumentów i instrukcji w zakresie BHP
 • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, dobór odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • realizacja innych zadań wymienionych w rozporządzeniu w sprawie służby BHP
Nasze wymagania:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe, mile widziane studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • co najmniej 8-letni staż pracy w służbie BHP
 • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość przepisów prawa w zakresie BHP
 • odporność na stres i umiejętność funkcjonowania w sytuacjach stresujących
 • efektywne zarządzanie czasem własnym oraz Zespołu
 • otwartość i nastawienie na współpracę
 • bardzo dobra znajomość aplikacji MS Office

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Informacja o Administratorze

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy pl. Starynkiewicza 5.

2. Inspektor ochrony danych

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl

3. Cel i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane na ich podstawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w zakresie pozyskiwania kandydatów do pracy.

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
 • dla celów rekrutacji: w przypadku zgody na przetwarzanie jedynie na potrzeby obecnej rekrutacji - przez okres jej trwania,
 • dla celów rekrutacji: w przypadku zgody dla obecnej i przyszłych rekrutacji - przez okres 12 miesięcy.
6. Prawa osób, których dane dotycząPosiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

7. Informacja o wymogu podania danychPodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym tj.: imię, nazwisko, imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

8. Podstawy prawne

[1]. Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”;

[2]. Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3]. Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

[4]. Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

Podobne oferty

Dolnośląska Szkoła Wyższa

dolnośląskie / Wrocław

Główne zadania: zarządzanie funkcjonowaniem Biura, w tym wsparcie Dziekana w wykonywanych zadaniach oraz odpowiadanie za prawidłowy obieg dokumentów i za sprawny przepływ informacji; koordynowanie prac związanych z działalnością Wydziału, w tym...

SZCZEGÓŁY

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Jeżeli: Posiadasz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku - mile widziane w międzynarodowej organizacji. Płynnie komunikujesz się w językach angielskim i francuskim. Posiadasz umiejętności efektywnego działania, planowania i ustalania priorytetów....

SZCZEGÓŁY

2022-11-22

ISS Facility Services Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa, Mokotów

Twoim zadaniem będzie: Wsparcie zespołu odpowiedzialnego za obsługę recepcji Obsługa floty samochodów osobowych i prowadzenie dokumentacji flotowej (4 samochody) Weryfikacja istniejących procedur, kontakt z dostawcami, dbanie o zaopatrzenie Zarządzanie...

SZCZEGÓŁY