WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Kierownik działu informatyki

Ogłoszenie numer: 6952572, z dnia 2022-05-18

PCZ Kartuzy

Szpital Powiatowy w Kartuzach

poszukuje kandydata / kandydatki na stanowisko:

Kierownik działu informatyki

Miejsce pracy: Kartuzy

 

Opis stanowiska

 • Nadzór i administracja systemami teleinformatycznymi oraz siecią komputerową Szpitala;
 • Nadzór nad bieżącą konserwacją i modernizacją sprzętu teleinformatycznego;
 • Nadzór nad utrzymaniem w ruchu eksploatacyjnym sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego;
 • Nadzór nad instalacją i konfiguracją sprzętu i oprogramowania;
 • Nadzór nad zabezpieczeniem dostępu do danych podlegających ochronie;
 • Koordynowanie pracy Działu Informatyki;
 • Współpraca z serwisami zewnętrznymi;
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala;
 • Administrowanie systemem AMMS;

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe z obszaru informatyki lub pokrewne;

 • Doświadczenie w administracji systemem AMMS;

 • Doświadczenie w pracy z bazą danych Oracle, MS SQL, MySQL ;

 • Znajomość zagadnień sieciowych;

 • Znajomość systemów zabezpieczeń;

 • Znajomość oprogramowania do pracy grupowej;

 • Znajomość zagadnień konfiguracji serwerów poczty elektronicznej;

 • Komunikatywność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy;

Oferujemy

 • Stabilne i pewne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na pełen etat;
 • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego;
 • Program PPK;
 • Dodatki pozapłacowe – ZFŚS (świadczenia świąteczne, zapomogi celowe, pomoc na cele mieszkaniowe - pożyczka remontowa).

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i CV wraz z informacjami, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwiska, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w cv lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1,

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 2) może być zawarte
w następujący sposób:

 

⎕ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w cv oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1.

.......................................................
Podpis kandydata do pracy

 

Sposób składania dokumentów:

 1. dokumenty z dopiskiem „Kierownik Działu Informatyki” należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@pczkartuzy.pl

 2. CV oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

 3. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,

 4. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:

• PCZ Sp. z o.o., ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy

• e-mail: sekretariat@pczkartuzy.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy2 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego3, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie6, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Dane z oświadczenia o niekaralności7 oraz oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych8 PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach będzie przetwarzać na podstawie Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) - art. 4, art. 6.

 

Odbiorcy danych osobowych

 • Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie: PCZ Sp. z o.o. ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo do usunięcia danych osobowych;

 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1)

2Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);

3Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

6Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

7 Art. 6 ust. 1 lit. c RODO i Art. 10 RODO;

8 Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty