Kierownik oddziału

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 133545

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,


- praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),


- praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach w których zlokalizowana jest siedziba Urzędu oraz poza nimi,


- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,


-  większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, praca z klientem.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-  praca siedząca w pozycji wymuszonej przed ekranem komputerowym,


-  praca w niewielkich pokojach biurowych,


-  brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich, drzwi o odpowiedniej szerokości,


-  brak oznaczeń dla osób niewidomych,


-  brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • nadzoruje i realizuje bieżące działania z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności,
 • organizuje pracę oddziału oraz poszczególnych stanowisk pracy, ocenia pracowników oraz przekazuje Dyrektorowi Wydziału sprawy osobowe pracowników oddziału do dalszego procedowania,
 • nadzoruje funkcjonowanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych
 • nadzoruje funkcjonowanie systemu wykrywania i alarmowania, systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu łączności kryzysowej wojewody na terenie województwa lubelskiego,
 • nadzoruje przygotowania do zapobiegania skutkom zdarzeń radiacyjnych oraz przygotowania pracowników powiatów i gmin, służb zespolonych oraz pracowników laboratoriów w ramach systemu wykrywania i alarmowania do przekazywania meldunków o nadzwyczajnych zdarzeniach w czasie „P” i użyciu broni masowego rażenia w czasie „W” według NATO-wskiej metodyki ATP 45-B,
 • nadzoruje gospodarowanie wyposażeniem i sprzętem służącym działaniom obrony cywilnej i ochronie ludności,
 • analizuje rozwój sytuacji pod kątem wystąpienia zdarzeń negatywnie wpływających na poziom bezpieczeństwa oraz nadzoruje przygotowanie dokumentów planistycznych na wypadek zdarzeń kryzysowych pozostających w gestii oddziału,
 • prowadzi (w tym poprzez udział w kontrolach koordynowanych) kontrole kompleksowe w jednostkach administracji publicznej z zakresu obrony cywilnej i gospodarowania użyczonym sprzętem obrony cywilnej oraz przygotowuje dokumentację kontrolną i pokontrolną.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji lub powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeks postępowania administracyjnego, Protokołów Dodatkowych do Konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. dotyczących ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczących ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II), sporządzonych w Genewie dnia 8 czerwca 1977 roku, o zarządzaniu kryzysowym, o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Prawa atomowego, Prawa wodnego, o stanie wyjątkowym, o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • umiejętność zarządzania ludźmi (pracownikami),
 • umiejętność analitycznego myślenia, pracy w zespole,
 • umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność,
 • umiejętność działania w sytuacji stresowej oraz wysoka komunikatywność,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej mającej na celu wydanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • preferowane kierunki wykształcenia: zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne lub kierunki obejmujące te zagadnienia, prawo, administracja,
 • przeszkolenie w ramach studiów podyplomowych i kursów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”

Podobne oferty

OPOLTRANS Spółka z o.o.

świętokrzyskie / Kielce

Opis stanowiska: Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie oddziału - zgodne ze standardami i procedurami Opoltrans Zarządzanie zespołem pracowników Realizacja zakładanych celów (sprzedażowych, biznesowych) Wymagania: Wykształcenie mechaniczne lub samochodowe...

SZCZEGÓŁY

DROADER Usługi Transportowe Maksymilian Wieczorek

pomorskie / Gdynia, ul. Władysława IV 43/212

Jako członek naszego Zespołu możesz spodziewać się: procesu wdrożenia stanowiskowego; optymalnej formy zatrudnienia - UoP / B2B; bonów wakacyjnych oraz samochodu osobowego za nieprzeciętne wyniki; otwartej kultury organizacyjnej i cyklicznych imprez...

SZCZEGÓŁY

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu

lubuskie / Żagań

Nadzorowanie konserwacji maszyn, narzędzi i obiektów oraz pracy przydzielonych osób. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie Język: angielski, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły Uprawnienia: kierowanie zespołem Wymagania...

SZCZEGÓŁY