WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Lider / Liderka ds. zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS)

Ogłoszenie numer: 7023960, z dnia 2022-06-01

Americares

Informacje o Americares:  

Americares to koncentrująca się na zdrowiu organizacja niosąca pomoc i wspierająca rozwój. Reaguje na potrzeby osób dotkniętych biedą lub sytuacjami kryzysowymi, oferując skuteczne programy zdrowotne, leki oraz artykuły medyczne. Americares dociera co roku do ponad 90 krajów i wszystkich 50 stanów USA z innowacyjnymi programami zdrowotnymi oraz wysokiej jakości pomocą medyczną o wartości ponad 600 milionów USD. Americares to przodujący w skali światowej dostawca non profit darowanych leków i artykułów medycznych. 

Globalne programy zdrowotne Americares mają na celu reagowanie na kryzysy i inicjowanie zmian dzięki budowaniu dróg do zdrowia oraz życiowych szans. Staramy się wspierać osoby fizyczne, rodziny i ich społeczności w poprawie stanu zdrowia, aby mogły cieszyć się nim przez lata i wykorzystywać dzięki niemu swój cały potencjał.  

W związku z kryzysem w Ukrainie Americares reaguje na potrzeby zdrowotne osób fizycznych i rodzin w Ukrainie, uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy oraz społeczności przyjmujących. Programy Americares koncentrują się na dostarczaniu leków i artykułów medycznych, wspomaganiu usług zdrowotnych, a także opiece w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego dla ludności dotkniętej kryzysami. 

Jako globalna organizacja działająca na rzecz zdrowia dbamy o bezpieczne otoczenie dla naszego personelu, partnerów i gości. Wszyscy przedstawiciele personelu Americares oraz goście przebywający na miejscu w dowolnej naszej placówce lub podróżujący w celach służbowych muszą być w pełni zaszczepieni (łącznie z dawką przypominającą, jeżeli przysługuje) przeciw COVID19, chyba że obowiązuje wyjątek wymagany przez prawo.

Americares jest pracodawcą dbającym o równość szans. Nie dyskryminujemy ze względu na rasę, wyznanie, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, ekspresję płciową, ciążę lub stan związany z ciążą, wiek, pochodzenie etniczne, rodowód, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, informacje genetyczne, stan cywilny, status weterana ani żadną inną cechę chronioną prawem.

Wniosek o ułatwienie związane z niepełnosprawnością umożliwiające udział w procesie aplikacji lub rozmowie kwalifikacyjnej można złożyć.

Lider / Liderka ds. zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS)

Miejsce pracy: Kraków

 

Opis stanowiska

Informacje o stanowisku: 

Americares zwiększa wsparcie dla organizacji lokalnych w Ukrainie, które świadczą usługi w zakresie MHPSS i potrzebują pomocy w budowaniu potencjału, pomocy technicznej oraz wsparcia finansowego. Lider(ka) ds. MHPSS w Ukrainie będzie identyfikować i eliminować luki w programie MHPSS — szczególnie w celu zapewniania pomocy w budowaniu potencjału i technicznej, a także wspierania organizacji partnerskich we wdrażaniu programów MHPSS w środowisku kryzysowym. Obszary szkolenia i pomocy technicznej mogą obejmować m.in. psychologiczną pierwszą pomoc, stabilizację kryzysową i samoopiekę.   

Osoba na tym stanowisku podlega koordynatorowi/koordynatorce ds. MHPSS w Polsce. 

 

Obowiązki:  Obejmuje to między innymi następujące zadania: 

 • Koordynacja działań z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, rządowymi interesariuszami i służbami reagowania w celu informowania o misji Americares oraz ustalenia odpowiednich celów reakcji kryzysowej zgodnie ze skoordynowanymi celami reakcji, a także wytycznymi IASC i powiązanymi zasadami. 
 • Reprezentowanie Americares na spotkaniach koordynacyjnych związanych z MHPSS, które koncentrują się na Ukrainie: 
 • Identyfikowanie nowych potencjalnych partnerów do budowania potencjału i wsparcia technicznego, a także pogłębianie istniejących już relacji z partnerami w celu wspierania ich programów MHPSS. 
 • Przekazywanie informacji zwrotnych liderowi/liderce ds. MHPSS na temat potencjalnych przyszłych interwencji w zakresie MHPSS w celu wspierania strategii reakcji. 
 • Dokonywanie oceny MHPSS w celu wspierania realizacji strategii, rozwoju programu oraz skoordynowanego reagowania. Ocena uwzględniająca analizę zmiennej natury konfliktu oraz jego wpływu na możliwości i systemy w zakresie MHPSS dla społeczności uchodźców wewnętrznych i populacji.
 • Dbanie, by wszelkie działania w zakresie MHPSS były zgodne z wytycznymi IASC, polityką Americares i powiązanymi zasadami. 
 • Regularne spotkania z liderem/liderką ds. MHPSS dotyczące spraw technicznych i kierunku strategicznego oraz spotkania nadzorujące z asystentem/asystentką ds. MHPSS w Ukrainie. 
 • Odprawy i stabilizacja sytuacji kryzysowych dla lokalnych pracowników organizacji pozarządowych w miarę potrzeb. 
 • Budowanie potencjału dla lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie pierwszej pomocy psychologicznej i wsparcia psychospołecznego, opieki nad personelem, opieki z uwzględnieniem wiedzy o traumie i powiązanych szkoleń. 
 • Współpraca z koordynatorem/koordynatorką ds. bezpieczeństwa i ochrony w celu wspierania działań na rzecz ochrony bezpieczeństwa beneficjentów i beneficjentek oraz zwiększenia potencjału partnerów lokalnych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony. 
 • Współreprezentowanie Americares w spotkaniach poświęconych ochronie ogólnej lub ochronie dzieci oraz powiązanych spotkaniach klastra.

Wymagania

 • Co najmniej tytuł magistra w dziedzinie psychologii lub pokrewnej oraz odbycie kursów w zakresie programów na rzecz zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego w warunkach kryzysu humanitarnego i niskiego poziomu zasobów 
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie programów zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego, w tym istotne doświadczenie w krajach rozwijających się oraz w kontekstach sytuacji nadzwyczajnych lub kryzysów humanitarnych 
 • Preferowane doświadczenie w przygotowywaniu i weryfikacji wniosków 
 • Udokumentowane doświadczenie w dziedzinie opracowywania strategii, projektowania programów, prowadzenia szkoleń i świadczenia pomocy technicznej w dziedzinie MHPSS 
 • Doświadczenie w dziedzinie koordynacji działań humanitarnych w kontekście MHPSS 
 • Doświadczenie w zakresie wytycznych IASC i ONZ, inicjatyw społecznych w dziedzinie wsparcia psychospołecznego oraz psychologicznej pierwszej pomocy 
 • Wymagana biegła znajomość języka polskiego i angielskiego 
 • Gotowość do podróżowania i pracy w odległych miejscach 
 • Zdolność do współpracy z różnymi zespołami i interesariuszami 
 • Zdolność do działania samodzielnego i w ramach zespołu

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty