WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Naczelnik Wydziału

Ogłoszenie numer: 7517052, z dnia 2022-09-19

Ogłoszenie nr 103/2022

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

poszukuje kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Naczelnik Wydziału
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań
Nr ref.: 103/2022

wymiar etatu: 1

 

wykształcenie: wyższe magisterskie

preferowany kierunek: ochrona środowiska, geografia lub pokrewne

 

Zakres obowiązków:
 • kierowanie całokształtem pracy i zapewnianie sprawnego funkcjonowania Wydziału Zarządzania Środowiskiem i Klimatu
 • nadzorowanie pod względem merytorycznym załatwiania spraw przez podległych pracowników
  i udzielanie im odpowiednich wytycznych w tym zakresie
 • opracowywanie regionalnych dokumentów strategicznych (planów, programów, strategii)
  z zakresu ochrony środowiska
 • współuczestniczenie w opracowaniu strategii rozwoju województwa, w zakresie założeń zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i klimatu
 • współudział w sprawach związanych z kampanią informacyjną oraz edukacyjną w zakresie: zarządzania i ochrony środowiska, klimatu, planów, programów
 • współudział w kształtowaniu regionalnej polityki klimatycznej
 • bieżąca analiza sytuacji formalno-prawnej na poziomie Województwa, Kraju i Unii Europejskiej
  w zakresie realizacji podejmowanych zobowiązań klimatycznych
 • opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu działania Wydziału Zarządzania Środowiskiem i Klimatu
Wymagania niezbędne:
 • min. 5 – letni staż pracy na stanowisku związanym z ochroną środowiska
 • znajomość aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska, w szczególności ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
  na środowisko
 • znajomość regionalnych dokumentów strategicznych (planów, programów, strategii) z zakresu ochrony środowiska, w szczególności takich jak: program ochrony środowiska, programy ochrony powietrza oraz wojewódzki plan gospodarki odpadami
 • znajomość ustawy o samorządzie województwa
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność analizy, przetwarzania dużej ilości informacji
 • komunikatywność
 • bardzo dobra znajomość pakietu MsOffice
Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, kreatywność, zaangażowanie
 • odporność na stres
Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnością.

Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagające dokładności.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny
Wymagane dokumenty:
 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy, kopie świadectw pracy i/lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  • „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
   Oświadczenia do druku – pobierz dokument
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Podobne oferty

2022-09-25

Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca przy komputerze. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). Zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca w budynku przy...

SZCZEGÓŁY

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

mazowieckie / Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: kierowanie pracą Wydziału, w tym: organizowanie pracy podległych pracowników, nadzór nad realizacją zadań, nadzorowanie dyscypliny pracy, dokonywanie bieżącej i okresowej oceny pracowników oraz wnioskowanie w...

SZCZEGÓŁY

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

podlaskie / Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: kierowanie pracą Wydziału, w tym: organizowanie pracy podległych pracowników, nadzór nad realizacją zadań, nadzorowanie dyscypliny pracy, dokonywanie bieżącej i okresowej oceny pracowników oraz wnioskowanie w...

SZCZEGÓŁY