Naczelnik wydziału

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130296

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Zagrożenie korupcją
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Organizuje, kieruje oraz nadzoruje merytorycznie prace wydziału.
 • Koordynuje sprawy związane z prowadzeniem analiz oraz opracowywaniem zmian lub rozwiązań, dotyczących prawa podatkowego, głównie w obszarze PIT, CIT, VAT, w zakresie funkcjonowania krajowej polityki podatkowej, w tym we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów, w tym kieruje opracowywaniem i koordynacją projektów aktów prawnych w ww. zakresie oraz uzgadnianiem i opiniowaniem rozwiązań systemowych w prawie podatkowym.
 • Koordynuje sprawy z zakresu opracowywania analiz, zmian lub rozwiązań dotyczących prawa podatkowego, głównie w obszarze PIT, CIT, VAT, w zakresie ułatwień dla przedsiębiorców w obszarze podatków, a także koordynuje monitorowanie statusu wprowadzania tych propozycji przez właściwą komórkę organizacyjną.
 • Koordynuje prowadzenie analiz kierunków rozwoju systemu podatkowego w kontekście rozwiązań przyjętych w innych krajach, we współpracy z Departamentem Analiz Podatkowych, w tym nadzoruje opracowywanie i koordynowanie projektów aktów prawnych.
 • Sprawuje nadzór merytoryczny nad inicjowaniem zmian w przepisach podatkowych lub rozwiązań podatkowych zmierzających do uproszczenia obowiązującego systemu podatkowego.
 • Bierze udział wprowadzeniu dialogu w zakresie ułatwień dla przedsiębiorców w obszarze podatków.
 • Bierze udział w pracach związanych z międzynarodową współpracą w zakresie prawa podatkowego z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), instytucjami UE.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze podatków
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne i swobodne posługiwanie się językiem, również przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych, w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie zaawansowanym
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność zarządzania zespołem
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia doradcy podatkowego lub adwokata lub radcy prawnego
 • Znajomość prawa podatkowego w zakresie VAT
 • Znajomość zagadnień z zakresu ekonomii i szeroko rozumianego prawa gospodarczego

Podobne oferty

Polskie Koleje Państwowe S.A.

mazowieckie / Warszawa

Zakres czynności: Bieżące organizowanie i koordynowanie pracy Wydziału, w tym bieżące przydzielanie pracy na poszczególne stanowiska pracy oraz zapewnienie odpowiednich warunków wykonywania przydzielonych zadań, Nadzór nad realizacją planów zbycia...

SZCZEGÓŁY

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

mazowieckie / Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: kierowanie pracą Wydziału, w tym: organizowanie pracy podległych pracowników, nadzór nad realizacją zadań, nadzorowanie dyscypliny pracy, dokonywanie bieżącej i okresowej oceny pracowników oraz wnioskowanie w...

SZCZEGÓŁY

2023-11-26

Ministerstwo Finansów w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Zagrożenie korupcją Częste reprezentowanie urzędu...

SZCZEGÓŁY