Naczelnik wydziału

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133225

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Kieruje pracą wydziału, w szczególności poprzez planowanie, organizowanie oraz motywowanie pracowników
 • Koordynuje i nadzoruje działania w zakresie realizacji zadań Ministra dotyczących miejskiego wymiaru polityki klimatycznej, a także w zakresie realizacji przez Ministra zadań wskazanych w Krajowej Polityce Miejskiej
 • Koordynuje i nadzoruje działania w zakresie kreowania i wdrażania polityki adaptacji do zmian klimatu
 • Koordynuje i nadzoruje działania w zakresie przygotowania i opiniowania projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych dotyczących wdrażania polityki adaptacji do zmian klimatu
 • Koordynuje i weryfikuje działania związane ze współpracą z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, z NFOŚiGW przy programowaniu i wdrażaniu funduszy krajowych i zagranicznych w zakresie adaptacji do zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju miast

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze zrównoważonego rozwoju lub zmian klimatu lub adaptacji do zmian klimatu albo powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość zasad realizacji programów operacyjnych z funduszy europejskich
 • Znajomość krajowych, europejskich i międzynarodowych kluczowych dokumentów definiujących cele polityki adaptacji do zmian klimatu, w szczególności w zakresie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu
 • Znajomośc języka angielskiego na poziomie B2
 • Kompetencje behawioralne: zarządzanie ludźmi, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca
 • Zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Podobne oferty

Polskie Koleje Państwowe S.A.

pomorskie / Gdańsk

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za: Bieżące organizowanie i koordynowanie pracy Wydziału, w tym przydzielanie pracy na poszczególne stanowiska, nadzór nad prawidłową i terminową realizacją przydzielonych zadań oraz zapewnienie...

SZCZEGÓŁY

2024-02-27

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

SZCZEGÓŁY

Bank Pocztowy S.A.

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Poszukujemy doświadczonego lidera do zarządzania zespołem IT i rozwijania infrastruktury technicznej. Jeśli posiadasz: min. 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku zdolności przywódcze i umiejętność pracy zespołowej umiesz zarządzać priorytetami i...

SZCZEGÓŁY