Naczelnik wydziału

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133630

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie MC oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzinna dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. 


Praca na stanowisku wiąże się z: pracą w terenie, nietypowymi godzinami pracy, krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, permanentną obsługą klientów zewnętrznych oraz częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Królewskiej, które są oznaczone literami A i B. Do obu wejść prowadzą schody.
Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A. W budynku w holu A jest winda dostosowana do wjazdu wózków co umożliwia dostęp do wszystkich kondygnacji budynku osobom z niepełnosprawnością ruchową. Przed budynkiem wyznaczono 2 ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W recepcji przy wejściu A i przy wejściu B są pętle indukcyjne.

Zakres zadań

 • Kieruje pracami Wydziału do spraw Koordynacji Wydarzeń
 • Planuje przebieg wydarzeń oraz prowadzi kalendarz, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, w tym z jednostkami nadzorowanymi i podległymi Ministerstwu, zaangażowanymi w realizację wydarzenia
 • Koordynuje współpracę z komórkami merytorycznymi Ministerstwa, w tym z jednostkami nadzorowanymi i podległymi Ministerstwu oraz Wykonawcami wydarzeń zaangażowanymi w ich realizację
 • Koordynuje przygotowanie dokumentacji, w tym wynikającej z ustawy Prawo Zamówień Publicznych, niezbędnej do przeprowadzenia danego wydarzenia, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, w tym planuje, kontroluje i weryfikuje rozliczanie budżetu na poszczególne zadania
 • Koordynuje działania związane z uczestnictwem przedstawicieli Ministerstwa w wydarzeniach (we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, w tym z jednostkami nadzorowanymi i podległymi Ministerstwu)
 • Zapewnia materiały niezbędne do przygotowania relacji z wydarzenia przez Wydział Prasowy oraz przygotowuje podsumowania i sprawozdania związane z udziałem przedstawicieli Ministerstwa w każdym wydarzeniu
 • Uczestniczy w selekcji i zakupie materiałów promocyjnych, w tym zarządza magazynkiem centralnym z wyposażeniem eventowym
 • Nadzoruje działania związane z prowadzonymi konferencjami, targami i podobnymi wydarzeniami Ministerstwa Cyfryzacji, w tym realizowanymi przez Wykonawców

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 3 lat w organizacji eventów, konferencji, targów lub innych wydarzeń
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość: technik i narzędzi PR, przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej Kodeksu Cywilnego (w zakresie umów, zobowiązań), narzędzi wspierających proces planowania eventów, struktury MC, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej.
 • Umiejętność: tworzenia prezentacji graficznych, redagowania tekstów, tworzenia dokumentów, syntetycznych informacji
 • Kompetencje miękkie: komunikacja (w tym asertywność); organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; podejmowanie decyzji i odpowiedzialność; radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych; współpraca; zarządzanie ludźmi, kreatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Podobne oferty