Naczelnik wydziału

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137555

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Kieruje pracą wydziału, w szczególności poprzez planowanie, organizowanie oraz motywowanie pracowników
 • Nadzoruje proces przygotowania projektów stanowisk RP oraz udział pracowników Wydziału w grupach eksperckich i tematycznych Grupy Roboczej Rady UE do spraw Międzynarodowych Zagadnień Środowiska - Zmiany Klimatu (WPIEI – CC)
 • Koordynuje funkcjonowanie Krajowego Punktu Kontaktowego Międzyrządowego Panelu do spraw Zmian Klimatu (IPCC National Focal Point)
 • Koordynuje prace międzyresortowego Zespołu negocjacji klimatycznych
 • Opracowuje i opiniuje projekty stanowisk Rządu, instrukcji i dokumentów związanych z procedurą zawierania przez Polskę umów międzynarodowych, konferencji międzynarodowych
 • Nadzoruje prace dot. przygotowania dokumentów strategicznych, analiz, raportów i innych materiałów merytorycznych z zakresu zmian klimatu i gospodarki niskoemisyjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze ochrony środowiska albo powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość procesu decyzyjnego UE
 • Znajomość: Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Protokołu z Kioto, Porozumienia paryskiego.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: "poufne" oraz "NATO CONFIDENTIAL” i „CONFIDENTIAL UE/EU CONFIDENTIAL” lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: "poufne" oraz "NATO CONFIDENTIAL” i „CONFIDENTIAL UE/EU CONFIDENTIAL”
 • Kompetencje behawioralne: zarządzanie ludźmi, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, komunikacja, współpraca, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, negocjowanie, wystąpienia publiczne.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Podobne oferty

wczoraj

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań ma następujące zadania: Kieruje pracą Wydziału, w tym rozdziela zadania...

SZCZEGÓŁY

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie...

SZCZEGÓŁY

2024-05-16

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne. Realizacja zadań związana z: krajowymi lub zagranicznymi...

SZCZEGÓŁY