WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Naczelnik wydziału

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74500

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

 • wejście do obiektu od strony ul. Wspólnej - częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (pochylnie)

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


 

Zakres zadań

 • Zarządza podległym zespołem (m.in.: planuje zadania, określa cele do realizacji, wspiera pracowników w realizacji zadań, dokonuje bieżącej i okresowej oceny pracowników, identyfikuje potrzeby szkoleniowe itp.).
 • Realizuje uprawnienia akcjonariusza / udziałowca w spółkach prawa handlowego (m.in.: rozpatruje i opiniuje wnioski na walne zgromadzenia oraz przygotowuje projekty stanowisk dla Ministra dotyczące sposobu głosowania uchwał, opiniuje wnioski i przygotowuje propozycje rozstrzygnięć związanych z prowadzoną działalnością podmiotów).
 • Prowadzi analizy w zakresie tematyki realizowanej w wydziale oraz monitoruje stan prawny i orzecznictwa pod kątem wprowadzanych zmian.
 • Udziela informacji na wnioski i zapytania (w tym o udostępnienie informacji publicznych).
 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego m.in. w zakresie opiniowania, uzgadniania i konsultowania aktów prawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie: minimum 3 lata w obszarze prawa lub finansów, w tym co najmniej rok doświadczenia na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu: Kodeksu spółek handlowych, przepisów dotyczących zarządzania mieniem Skarbu Państwa, przepisów dotyczących funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych,
 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego nad podmiotami z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość zasad analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw,
 • zarządzanie ludźmi,
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • myślenie analityczne,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty