WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Naczelnik wydziału

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 105276

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • organizuje i nadzoruje pracę Wydziału,
 • sprawuje nadzór merytoryczny nad zadaniami pracowników Wydziału, w tym zapewnia doradztwo pracownikom,
 • sprawuje nadzór nad administrowaniem wszystkimi użytkowanymi w Urzędzie systemami teleinformatycznymi oraz zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych w sieci teleinformatycznej Urzędu i systemach teleinformatycznych Urzędu,
 • bierze udział w planowaniu, organizowaniu i wykonywaniu zadań związanych z informatyką i informatyzacją Urzędu oraz jego wyposażeniem w sprzęt informatyczny, urządzenia kopiujące i oprogramowanie, w szczególności uczestniczy w organizacji i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz w dokonywaniu zakupów poza ustawą – Prawo zamówień publicznych w tym zakresie,
 • prowadzi szkolenia dla pracowników Urzędu w zakresie informatyki i obsługi urządzeń kopiujących,
 • sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z gospodarowaniem sprzętem informatycznym i urządzeniami kopiującymi, w tym zapewnieniem ich utrzymania w sprawności technicznej,
 • bierze udział w kontroli dokumentów finansowych dotyczących spraw prowadzonych w Wydziale,
 • wykonuje zadania wynikające z przepisów o służbie cywilnej, w celu realizacji zadań bezpośredniego przełożonego pracowników Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne albo wyższe (nieprofilowe) i studia podyplomowe z zakresu informatyki,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w pracy na stanowisku o podobnym zakresie zadań, w tym co najmniej 1 rok w administracji publicznej,
 • wiedza techniczna z zakresu zagadnień informatycznych, w tym znajomość: systemów Windows Server 2003, 2010, 2012, 2016, Windows 2007, 2010, Vista, Linux, obsługi baz danych, rozwiązań sieciowych, pakietu biurowego MS Office, zagadnień związanych z tworzeniem serwisów WWW, HTML, CSS, PHP, komputerów na poziomie sprzętowym,
 • znajomość przepisów: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych ram dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o służbie cywilnej – przepisy ogólne dotyczące organizacji służby cywilnej oraz obowiązków bezpośredniego przełożonego,
 • znajomość języka angielskiego (poziom komunikatywny, w tym znajomość terminologii informatycznej),
 • umiejętności analityczne,
 • kreatywność,
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • kultura osobista,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność pracy w zespole.

Podobne oferty