WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Naczelnik wydziału

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117162

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze, II, IV i V piętrze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • organizuje pracę Wydziału, w tym współdziałanie jego pracowników
 • sprawuje nadzór merytoryczny nad zadaniami pracowników Wydziału, w tym zapewnia doradztwo pracownikom,
 • wykonuje zadania związane z zarządzaniem projektem ZONE,
 • sprawuje nadzór nad bieżącą realizacją zadań w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC i współpracuje z podmiotami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację tych zadań,
 • prowadzi bieżącą komunikację i korespondencję oraz omawia i wypracowuje rozwiązania problemów pojawiających się w trakcie realizacji projektów finansowanych ze środków POPC,
 • uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej działań realizowanych w projektach finansowanych ze środków POPC,
 • dokonuje odbioru produktów realizowanych w projektach finansowanych ze środków POPC oraz uczestniczy w kontroli dokumentów finansowych dotyczących działań realizowanych w projektach finansowanych ze środków POPC,
 • wykonuje zadania wynikające z przepisów o służbie cywilnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w pracy na stanowisku o podobnym zakresie zadań lub przy realizacji zadań związanych z cyfryzacją bądź zadań analitycznych, w tym co najmniej 1 rok w administracji publicznej,
 • znajomość metodyki projektowej Prince 2,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • poświadczenie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”,
 • znajomość rozwiązań chmurowych,
 • znajomość programów MS Excel, Access, PowerPoint,
 • znajomość przepisów: dotyczących podstaw ustrojowych państwa oraz funkcjonowania administracji państwowej (m.in. Konstytucja RP, ustawa o Radzie Ministrów, ustawa o działach administracji rządowej, ustawa o służbie cywilnej – przepisy ogólne dotyczące organizacji służby cywilnej), ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • kreatywność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  Polskie Koleje Państwowe S.A.

  małopolskie / Kraków

  Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za: bieżące organizowanie i koordynowanie pracy, w tym bieżące przydzielanie zadań na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zapewnienie odpowiednich warunków wykonywania przydzielonych zadań nadzór nad tworzeniem...

  SZCZEGÓŁY

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

  mazowieckie / Warszawa

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz stres związany z obsługą klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

  SZCZEGÓŁY

  Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

  kujawsko-pomorskie / Toruń

  Warunki pracy Praca w siedzibie Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73 oraz w terenie Oddziały Centralnego Laboratorium - budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo – 2 piętra – brak windy, drzwi na...

  SZCZEGÓŁY