WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Naczelnik wydziału

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120282

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • ­Kieruje pracą podległych pracowników (organizuje pracę, przydziela zadania, sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań, nadzoruje dyscyplinę pracy, dokonuje bieżącej i okresowej oceny pracowników, przedstawia propozycję wniosków w sprawach awansów, współdecyduje o rozwoju zawodowym pracowników, itp.).
 • ­Koordynuje zadania związane z dokonywaniem wydatków dysponenta środków budżetowych trzeciego stopnia oraz realizacją dochodów budżetowych jak również dokonuje bieżącej analizy ewidencji księgowej.
 • ­Kontroluje dokumenty finansowe pod względem formalno-rachunkowym oraz w zakresie ich kompletności i zgodności z planem finansowym Ministerstwa.
 • ­Koordynuje prowadzenie rejestrów i rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).
 • ­Weryfikuje operacje kasowe.
 • ­Monitoruje sprawy związane z dochodzeniem należności dysponenta środków budżetowych trzeciego stopnia.
 • ­Koordynuje, zgodnie z właściwością Wydziału, prace przygotowawcze związane z inwentaryzacją aktywów i pasywów.
 • ­Monitoruje przygotowywanie danych do sprawozdań finansowych Ministerstwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub wyższe i podyplomowe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości budżetowej
 • ­znajomość ustawy o rachunkowości
 • ­znajomość ustawy o finansach publicznych (Działy I, III oraz IV)
 • ­znajomość przepisów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych w zakresie zasad funkcjonowania państwowych jednostek budżetowych
 • ­znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • ­znajomość ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym państwowych jednostek budżetowych
 • ­znajomość rozporządzenia w sprawie klasyfikacji środków trwałych w zakresie grup ewidencyjnych środków trwałych
 • ­znajomość rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
 • ­umiejętność analizy i syntezy informacji
 • ­umiejętność współpracy
 • ­umiejętność organizacji pracy
 • ­umiejętność zarządzania ludźmi
 • ­komunikatywność
 • ­umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

  mazowieckie / Warszawa

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca przy komputerze Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających...

  SZCZEGÓŁY

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  mazowieckie / Warszawa

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe zagrożenie naciskami grup przestępczych zagrożenie korupcją częste reprezentowanie...

  SZCZEGÓŁY

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

  mazowieckie / Warszawa

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np....

  SZCZEGÓŁY