Naczelnik

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133161

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- działanie pod presją czasu,


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


- budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Kierowanie pracami Wydziału, w szczególności dokonywanie czynności zarządczych związanych z dekretacją pism przychodzących, rozdzielaniem obowiązków pomiędzy referentów, określaniem priorytetów oraz nadzorem nad terminowością i prawidłowością wykonywania zadań, jak również inicjowanie nowych spraw.
 • Merytoryczny nadzór i kontrola załatwiania spraw – w zakresie wstępnej kontroli i analizy wpływających wniosków i wystąpień, innych pism i dokumentów nadsyłanych do Wydziału oraz projektowanie strategii rozwiązań i odpowiedzi.
 • Koordynowanie prowadzenia prac dotyczących projektów aktów prawnych oraz projektów umów międzynarodowych z zakresu działania Ministra Sprawiedliwości, których stroną jest Unia Europejska oraz samodzielne opracowywanie programów, analiz, opinii, informacji i innych materiałów w sprawach należących do kompetencji Wydziału.
 • Uczestniczenie w pracach legislacyjnych oraz spotkaniach dotyczących spraw pozostających we właściwości Wydziału.
 • Nadzorowanie spraw związanych z przygotowaniem stanowisk RP w sprawach rozpoznawanych przez organy sądowe Unii Europejskiej oraz monitorowanie orzecznictwa tych organów pod kątem ich skutków dla prawa polskiego w zakresie prawa rodzinnego.
 • Koordynowanie prowadzenia prac legislacyjnych dotyczących wdrażania i wykonywania aktów prawnych Unii Europejskiej oraz umów międzynarodowych z zakresu działania Ministra Sprawiedliwości, których stroną jest Unia Europejska albo które dotyczą zagadnień objętych kompetencjami Unii Europejskiej.
 • Opiniowanie pod kątem zgodności z prawem Unii Europejskiej projektów krajowych aktów prawnych z zakresu prawa rodzinnego; współpraca z innymi resortami oraz komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości przy przygotowywaniu stanowisk negocjacyjnych dotyczących opiniowanych projektów.
 • Przygotowywanie planów analiz, informacji i dokumentów dotyczących zagadnień wykraczających poza zakres poszczególnych stanowisk pracy (w tym plan pracy, budżet).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 2 lata w prowadzeniu prac legislacyjnych lub w pracy w organizacjach pozarządowych lub instytucjach unijnych związanych ze stosowaniem międzynarodowego prawa rodzinnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Zarządzanie personelem
 • Bardzo dobra znajomość prawa Unii Europejskiej
 • Znajomość specyfiki prawa rodzinnego – krajowego i europejskiego
 • Doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, planowanie i myślenie strategiczne, otwartość na zmiany, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, pozytywne podejście do klienta, radzenie sobie z presją, zorientowanie na osiąganie celów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość innego języka roboczego ONZ lub Rady Europy na poziomie B2

Podobne oferty

Urząd Morski w Szczecinie

zachodniopomorskie / Szczecin

Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; Praca w biurze oraz w terenie; Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; Brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych; Brak podjazdu, obecność wind, wejście schodami....

SZCZEGÓŁY

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

dolnośląskie / Kowary

1) koordynacja działań z zakresu inwestycji i remontów, w tym dotyczących zarządzania drogami gminnymi;2) nadzór nad właściwym przygotowywaniem kompleksowej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie...

SZCZEGÓŁY

Bank Pocztowy SA

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Twój zakres obowiązków zarządzanie zespołem administratorów i specjalistów IT i dbanie o jego rozwój utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej m.in. pamięci masowych, serwerów bazodanowych i aplikacyjnych opartych o Vmware, Windows, Linux, AIX...

SZCZEGÓŁY