Naczelnik

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133637

Warunki pracy


 • praca biurowa z wykorzystaniem komputera,
 • stanowisko decyzyjne,
 • praca w warunkach narażenia na stres,
 • praca wymagająca dyspozycyjności,
 • na parkingu od ul. Wspólnej zapewnione są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ należy pokonać 5-o stopniowe biegi schodowe,
 • przy wejściu zainstalowane są drzwi otwierane automatycznie,
 • pomieszczenia biurowe znajdują się na drugiej kondygnacji,
 • w budynku drzwi wejściowe i korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
 • jedna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • do dyspozycji osób niewidzących lub słabowidzących jest winda z przyciskami na panelu sterowania z oznaczeniami w alfabecie Braillea, winda przystosowana jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • korytarze nie są szerokie, jednak oznaczone kontrastowymi kolorami i w miarę możliwości pozbawione są większych przeszkód,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
 • do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Zakres zadań

 • Planuje, nadzoruje i koordynuje prace utrzymaniowe polegające na przygotowaniu założeń technicznych w celu zapewnienia utrzymania, rozwoju infrastruktury, zgodności z architekturą i metodami SIG oraz zapewnienia ciągłości działania systemów teleinformatycznych GUGiK.
 • Planuje i nadzoruje przygotowanie wniosków o wszczęcie postępowań, wymagań technicznych oraz dokumentacji technicznej na potrzeby uruchomienia postępowań o zamówienia publiczne, w zakresie zadań Wydziału.
 • Planuje i koordynuje realizację prac specjalistycznych w ramach Wydziału, nadzoruje i rozlicza prace wykonywane przez pracowników Wydziału oraz koordynuje realizację zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach Urzędu.
 • Realizuje zadania związane z prowadzeniem i koordynacją prac Zespołu ds. Utrzymania oraz nadzoruje utrzymanie i eksploatację infrastruktury SIG.
 • Uczestniczy w opracowywaniu i wdrażaniu procedur reagowania na incydenty komputerowe, identyfikuje, prowadzi cykliczne analizy ryzyka, przygotowuje plany awaryjne.
 • Bierze udział w pracach Rady Architektury, w szczególności aktualizuje: bazę wymagań SIG, katalog usług biznesowych, opisy procesów biznesowych SIG, prowadzi wymiarowanie infrastruktury SIG.
 • Nadzoruje i koordynuje administrację i prowadzenie przestrzeni repozytoriów Jira i Confluence w zakresie zadań Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania i /lub utrzymywania systemów informatycznych, w tym 1 rok doświadczenia w obszarze kierowania zespołem lub 3 lata doświadczenia na samodzielnym stanowisku
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • przeszkolenie w zakresie zarządzania systemami informatycznymi w oparciu o ITIL
 • przeszkolenie w zakresie zarządzania projektami w oparciu o metodykę PRINCE2
 • umiejętność zarządzania zespołem
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • znajomość przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych
 • znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych
 • znajomość pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych
 • umiejętność zarządzania wymaganiami
 • umiejętność modelowania procesów biznesowych
 • znajomość przepisów i standardów dotyczących bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
 • umiejętność obsługi i zasad działania systemów klasy ITSM
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie systemów operacyjnych Windows i Linux oraz pakietu MS Office.
 • samodzielność, odpowiedzialność
 • poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o poddanie się procedurze ubiegania się o poświadczenie
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych
 • przeszkolenie w zakresie modelowania w języku UML

Podobne oferty