Naczelnik

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137303

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


- zagrożenie korupcją,


- stres związany z koniecznością podejmowania decyzji pod presją czasu,


- budynek architektonicznie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Kieruje pracą wydziału, w szczególności ustala kierunki działania i priorytety realizowanych zadań, rozdziela zadania pomiędzy pracowników i sprawuje nadzór merytoryczny nad ich wykonaniem
 • Koordynuje prace związane z utrzymywaniem rejestrów prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości w szczególności: Krajowego Rejestru Karnego i Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz rejestrów sądowych, w szczególności: Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Zadłużonych, Ksiąg Wieczystych oraz Rejestru Zastawów
 • Sprawuje nadzór nad procesem technicznego administrowania warstwą aplikacyjną rejestrów i rejestrów sądowych w stopniu umożliwiającym zachowanie jej bezpieczeństwa, zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
 • Planuje zasoby niezbędne do poprawnego utrzymania rejestrów i rejestrów sądowych przy określonych parametrach ich dostępności
 • Uczestniczy w definiowaniu wymagań w zakresie przyjmowania, wdrażania oraz eksploatacji usług dedykowanych dla rejestrów i rejestrów sądowych
 • Bierze udział w opracowywaniu technicznej części dokumentacji przetargowej oraz udział w postępowaniach na dostawy i usługi w zakresie utrzymania, modyfikacji i rozwoju systemów
 • Uczestniczy w rozwoju dedykowanych usług IT wykorzystywanych w rejestrach i rejestrach sądowych, z wyłączeniem infrastruktury IT
 • Uczestniczy w procesie projektowania i wdrażania dedykowanych usług IT wykorzystywanych w rejestrach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania i administrowania systemami informatycznymi
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Wiedza w zakresie zarządzania i administrowania systemami teleinformatycznymi
 • Wiedza w zakresie zarządzania projektami informatycznymi oraz świadczeniem usług informatycznych
 • Znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie rejestrów w ramach resortu sprawiedliwości, tj. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
 • Zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, podejmowanie decyzji i odpowiedzialności, radzenie sobie z presją, planowanie i myślenie strategiczne, zarządzanie personelem
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Certyfikat ITIL Foundation lub wyższy
 • Certyfikat PRINCE2 Foundation lub równoważny
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Podobne oferty