WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Naczelnik

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120045

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- zagrożenie korupcją,


- sytuacje stresowe związane z koniecznością właściwej reakcji i podjęcia decyzji w sytuacjach kryzysowych,
- sytuacje stresowe związane z możliwymi opóźnieniami w realizacji zadań na skutek zależności od sprawności wykonywania zadań przez inne jednostki organizacyjne Ministerstwa lub podmioty zewnętrzne


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Kierowanie pracą wydziału, organizacja i nadzorowanie pracy, rozdzielanie zadań, monitorowanie wykonania zadań przez pracowników, w celu zapewnienia terminowości i odpowiedniej jakości realizowanych zadań.
 • Nadzór merytoryczny nad zadaniami wykonywanymi przez wydział oraz zadaniami związanymi z realizacją projektów wykonywanymi przez inne jednostki organizacyjne Departamentu, nadzór merytoryczny i organizacyjny nad wdrożeniami systemów informatycznych.
 • Identyfikacja i analiza ryzyk w realizacji projektów, zarządzanie ryzykiem, identyfikowanie zależności między projektami, przydzielanie zasobów niezbędnych dla realizacji projektów lub wnioskowanie o nie, przygotowywanie przekrojowych sprawozdań o stanie realizacji projektów.
 • Samodzielne wypracowywanie wieloletnich planów i priorytetów dla realizowanych projektów i przedstawianie ich do decyzji Dyrektora Departamentu, z uwzględnieniem planów innych komórek merytorycznych Departamentu wyznaczających kierunki rozwoju systemów informatycznych oraz uwarunkowań prawnych, organizacyjnych i technicznych.
 • Współpraca z innymi komórkami Ministerstwa Sprawiedliwości, innymi komórkami Departamentu oraz z przedstawicielami innych instytucji i organów administracji w sprawach związanych z realizowanymi projektami, w szczególności w zakresie zagadnień integracji systemów Resortu z innymi systemami informatycznymi i rejestrami państwowymi używanymi do realizacji zadań publicznych.
 • Współpraca z innymi komórkami Ministerstwa Sprawiedliwości przy opracowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zamówienia związane z realizacją projektów, koordynacja zadań wykonywanych w tym zakresie przez pracowników wydziału.
 • Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości w pracach Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.
 • Zapewnianie wsparcia dla kierowników projektów informatycznych przez utrzymywanie biura projektów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji projektów w jednostkach sektora finansów publicznych w tym rok w kierowaniu zespołem
 • Certyfikat PRINCE2 na poziomie Foundation
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Zarządzanie personelem, Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, Identyfikacja z misją urzędu, Doskonalenie zawodowe, Planowanie i myślenie strategiczne, Pozytywne podejście do klienta, Zorientowanie na osiąganie celów, Otwartość na zmiany, Radzenie sobie z presją
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami
 • Znajomość Prawa Zamówień Publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Wiedza z zakresu rozliczania projektów dofinansowanych ze środków UE
 • Wiedza z zakresu zarządzania ryzykiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zarządzania
 • Znajomość zagadnień analizy biznesowej
 • Wiedza z zakresu prowadzenia biura wsparcia projektu
 • Certyfikat PRINCE2 na poziomie Practitioner
 • Szkolenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Szkolenie z zakresu zarządzania ryzykiem
 • Szkolenie z zakresu rozliczania projektów dofinansowanych ze środków UE

Podobne oferty

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca przy komputerze Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających...

SZCZEGÓŁY

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe zagrożenie naciskami grup przestępczych zagrożenie korupcją częste reprezentowanie...

SZCZEGÓŁY

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np....

SZCZEGÓŁY