Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju

Dlaczego warto pracować w MPWiK w m. st. Warszawie?

Jesteśmy firmą z ponad 135 letnią tradycją!

Jesteśmy firmą z misją – każdego dnia dostarczamy mieszkańcom aglomeracji warszawskiej ponad 300 milionów litrów smacznej i czystej wody!

Jesteśmy nowoczesną firmą z wizją – stosujemy innowacyjne technologie i stale się rozwijamy!

Obecnie poszukujemy Pracownika na stanowisko:

Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju


(Pion Rozwoju)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4
Nr ref.: 319/2023


Naszym Pracownikom oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
Główny zakres obowiązków:
 • nadzór, monitoring i kontrola nad:
  • procesami wydawania warunków przyłączenia do sieci i uzgadniania projektów sieci, przepompowni i przyłączy
  • realizacją zadań w zakresie administrowania i zarządzania systemem informacji przestrzennej GIS oraz matematycznymi modelami hydraulicznymi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • współudział w:
  • zarządzaniu przebiegiem procesów związanych z realizacją celów statutowych i realizacją strategii Spółki w obszarze odpowiedzialności Pionu
  • organizowaniu pracy podległych komórek organizacyjnych oraz kontrolowanie prawidłowego wykonywania zadań przez podległych pracowników
  • przygotowaniu działań systemowych, programów i szczegółowych rozwiązań, służących wdrażaniu strategii Spółki w zakresie kompetencji Pionu (w tym projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie przestrzegania przepisów wewnętrznych)
  • inicjowaniu nowych przedsięwzięć w zakresie nadzorowanego obszaru, podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie realizowanych zadań
  • projektowaniu, koordynacji i bezpośrednim prowadzeniu polityki personalnej Pionu, w celu zapewnienia motywacji, rozwoju zawodowego i efektywnej pracy podległych pracowników
  • w opracowywaniu oraz nadzór nad realizacją planów strategicznych i operacyjnych sporządzanych na potrzeby Pionu oraz Spółki
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu m. st. Warszawy i jednostkami otoczenia rynkowego
 • zapewnienie terminowego opracowania sprawozdań, analiz i raportów w działalności Pionu, w celu zapewnienia informacji zarządczej organom Spółki, jak również realizacji obowiązków sprawozdawczych Spółki względem odbiorców zewnętrznych
 • reprezentowanie Pionu w kontaktach z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki, jak również w toku współpracy z otoczeniem rynkowym Spółki (w tym uczestnictwo w komisjach, zespołach zadaniowych, panelach dyskusyjnych i spotkaniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne)
Nasze wymagania:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (techniczne), preferowane kierunki: Inżynieria Środowiska, Budownictwo; ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi będą dodatkowym atutem
 • doświadczenie zawodowe - min. 5 lat, preferowane 8 (w tym co najmniej 3 lata na stanowisku Zarządczym)
 • wskazane posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowalnymi lub do projektowania
 • doświadczenie w zakresie projektowania lub weryfikacji dokumentacji projektowej oraz znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie budowy, przebudowy sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych i doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych na prace projektowe lub roboty budowlane
 • znajomość procesu inwestycyjnego w budownictwie oraz przepisów Prawa Budowlanego i aktów prawnych związanych
 • znajomość pakietu MS Office
 • mile widziane prawo jazdy kat. B
 • zaangażowanie w pracę ukierunkowane na rezultat, umiejętność myślenia strategicznego i podejmowania decyzji, odporność na stres, umiejętność efektywnego zarządzania zespołem


W przypadku zaproszenia do kolejnego etapu rekrutacji, wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Informacja o Administratorze

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy pl. Starynkiewicza 5.

2. Inspektor ochrony danych

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl

3. Cel i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane na ich podstawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w zakresie pozyskiwania kandydatów do pracy.

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
 • dla celów rekrutacji: w przypadku zgody na przetwarzanie jedynie na potrzeby obecnej rekrutacji - przez okres jej trwania,
 • dla celów rekrutacji: w przypadku zgody dla obecnej i przyszłych rekrutacji - przez okres 12 miesięcy.
6. Prawa osób, których dane dotycząPosiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

7. Informacja o wymogu podania danychPodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym tj.: imię, nazwisko, imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

8. Podstawy prawne

[1]. Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”;

[2]. Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3]. Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

[4]. Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

Podobne oferty

Rotenso - Grupa Thermosilesia

śląskie / Ruda Śląska

Aplikuj do nas jeśli : posiadasz powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego na analogicznym stanowisku pracy; masz wykształcenie wyższe techniczne; potrafisz pełni ć role doradcz ą wobec zespołu; jesteś komunikatywn y/a , asertywn y/a ; jesteś dokładny/a w...

SZCZEGÓŁY

2023-11-20

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy

dolnośląskie / Oleśnica

Kontroluje i nadzoruje prace działu do spraw technicznych, nadzoruje i koordynuje całokształt procesów związanych z techniczną stroną działalności firmy, opracowywanie strategii w zakresie rozwoju technicznego firmy, kompleksowe zarządzanie działem...

SZCZEGÓŁY

ROTENSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

śląskie / Ruda Śląska

Aplikuj do nas jeśli : posiadasz powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego na analogicznym stanowisku pracy; masz wykształcenie wyższe techniczne; potrafisz pełni ć role doradcz ą wobec zespołu; jesteś komunikatywn y/a , asertywn y/a ; jesteś dokładny/a w...

SZCZEGÓŁY