Zastępca naczelnika wydziału

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca naczelnika wydziału
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 133559

Warunki pracy

Praca w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach, II piętro. Budynek wyposażony w windę.


Praca administracyjno-biurowa. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Długotrwała pozycja siedząca.


Kontakty z klientem wewnętrznym, sporadycznie z przedstawicielami instytucji.

Zakres zadań

 • Współuczestniczenie w administrowaniu pracą wydziału, organizowanie procesu realizacji zadań, dbanie o właściwe warunki pracy oraz zapewnienie efektywnej wymiany informacji w podległym wydziale, jak również ze współpracującymi komórkai organizayjnymi.
 • Zastępowanie naczelnika wydziału, w ramach posiadanych kompetencji, w czasie jego nieobecnosci w pracy.
 • Koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem projektów procedur wewnętrznych (zarządzeń, wytycznych, zaleceń, poradników) dotyczących rozwiązań organizacyjnych, spraw pracowniczych i administracyjnych.
 • Realizowanie zadań związanych z kontrolą zarządczą, analizą ryzyka oraz monitorowaniem budżetu zadaniowego.
 • Udzielanie porad i konsultacji współpracownikom.
 • Współuczestniczenie w opracowywaniu projektów zbiorczych informacji z wykonanych zadań kontrolnych, zestawień oraz sprawozdań.
 • Współpracowanie z właściwymi organami administracji publicznej.
 • Zaznajamianie się z aktami normatywnymi oraz pogłębianie wiedzy w zakresie wykonywanych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym co najmniej 3 lata w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustaw: o Inspekcji Handlowej, o służbie cywilnej, o informowaniu o cenach towarów i usług, o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prawo przedsiębiorców, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy
 • Znajomość przepisów zarządzenia w sprawie wtytcznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Znajomość zagadnień związanych z zadaniami realizowanymi przez kierowaną komórkę organizacyjną
 • Komunikatywność
 • Umiejętność kierowania pracą zespołu
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość specyfiki pracy w jednostkach kontrolnych

Podobne oferty

Urząd Morski w Szczecinie

zachodniopomorskie / Szczecin

Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; Praca w biurze oraz w terenie; Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; Brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych; Brak podjazdu, obecność wind, wejście schodami....

SZCZEGÓŁY

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

dolnośląskie / Kowary

1) koordynacja działań z zakresu inwestycji i remontów, w tym dotyczących zarządzania drogami gminnymi;2) nadzór nad właściwym przygotowywaniem kompleksowej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie...

SZCZEGÓŁY

Bank Pocztowy SA

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Twój zakres obowiązków zarządzanie zespołem administratorów i specjalistów IT i dbanie o jego rozwój utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej m.in. pamięci masowych, serwerów bazodanowych i aplikacyjnych opartych o Vmware, Windows, Linux, AIX...

SZCZEGÓŁY