WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Kierownik oddziału

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 69031

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku

Zakres zadań

 • kierowanie pracą oddziału w celu zapewnienia właściwego merytorycznie i terminowego wykonywania całości zadań, w tym zarządzanie pracownikami oddziału poprzez ocenianie pracowników, podejmowanie działań doskonalących i wspierających pracowników w rozwoju (IPRZ), motywowanie pracowników, doradzanie pracownikom; sporządzanie i aktualizowanie opisów stanowisk pracy w celu zapewnienia skuteczności i prawidłowości realizacji zadań oddziału;
 • przygotowanie i wdrażanie koncepcji prowadzenia przygotowań obronnych i obrony cywilnej w województwie w tym system kierowania bezpieczeństwem narodowym i ochrona ludności w celu realizacji zadań obronnych i ochrony cywilnej w czasie pokoju, ogłoszenia mobilizacji państwa i w czasie wojny;
 • przygotowanie oraz organizacja wojewódzkich ćwiczeń obronnych i obrony cywilnej w celu zgrywania systemu kierowania wojewody oraz współdziałania z organami administracji zespolonej i samorządowej województwa w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
 • kierowanie przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie województwa w celu sprawnego i terminowego dokonania oceny stanu zdrowia osób stawiających się przed wojewódzką i powiatowe komisje lekarskie;
 • uzgadnianie planów obrony cywilnej powiatów oraz wytyczanie głównych kierunków działania samorządów w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i nadzór prowadzenie ćwiczeń i szkoleń organów kierowania i formacji OC w celu efektywnego przygotowania szefów OC powiatów do wykonywania zadań OC na terenie województwa;
 • koordynacja realizacji zadań na potrzeby Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych w celu zabezpieczenia ich stanów osobowych, etatowych i doraźnych na czas kryzysu i wojny przez organy administracji cywilnej;
 • przewodniczenie kontrolom problemowym i doraźnym z zakresu realizacji zadań w obszarze obronności w celu prawidłowego przeprowadzenia kontroli w jednostkach objętych nadzorem;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu obronności dla kadry kierowniczej i pracowników administracji rządowej i samorządowej w celu właściwego ich przygotowania do realizacji powierzonych zadań;
 • koordynacja przygotowania infrastruktury oraz formacji OC do prowadzenia działań ratunkowych w celu zapewnienia funkcjonowania administracji, oraz udzielenia pomocy poszkodowanym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • co najmniej 2 lata doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa publicznego lub zarządzania kryzysowego
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541, 2020, z 2020 r. poz. 374)
 • znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 roku o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1932)
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r., Nr 96, poz. 850)
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • zarządzanie ludźmi
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • co najmniej 1 rok doświadczenia pracy w administracji
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych.

Podobne oferty

ACS SŁUCHMED Sp. z o.o.

wielkopolskie / Chodzież, Jarocin, Kościan, Luboń, Oborniki, Swarzędz, Szamotuły, Turek, Wr

Dlaczego my? PoSŁUCHaj:   Stawiamy na profesjonalizm Łączymy siły - ważna jest współpraca Uczymy się od siebie Cenimy naszych pracowników i Pacjentów Humor też się przydaje :)  Mamy na celu dobro Pacjenta Edukujemy, jak dbać o słuch Dajemy...

SZCZEGÓŁY

22-09-2020

Fachowcy Firmy Meyer Sp. z o.o.

dolnośląskie / Wrocław

Zakres obowiązków: Odpowiedzialne zarządzanie Oddziałem ukierunkowane na osiągnięcie wyniku Reprezentowanie przełożonych w ramach obszaru kompetencji Odpowiedzialność za pracowników, zlecenia oraz klientów korporacyjnych Optymalizacja poziomu akceptacji...

SZCZEGÓŁY

21-09-2020

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Warunki pracyZagrożenie korupcjąPermanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) Praca pod presją czasu (kary za przekroczenie wyznaczonych w ustawach terminów na wydanie decyzjiRóżne interpretacje przepisów...

SZCZEGÓŁY