WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Naczelnik wydziału

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73196

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • organizuje pracę Wydziału, w tym współdziałanie jego pracowników,
 • sprawuje nadzór merytoryczny nad zadaniami pracowników Wydziału, w tym zapewnia doradztwo pracownikom,
 • wykonuje działania związane z zarządzaniem projektem ZONE,
 • sprawuje nadzór nad bieżącą realizacją zadań w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC i współpracuje z podmiotami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację tych zadań,
 • prowadzi bieżącą komunikację i korespondencję oraz omawia i wypracowuje rozwiązania problemów pojawiających się w trakcie realizacji projektów finansowanych ze środków POPC,
 • uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej działań realizowanych w projektach finansowanych ze środków POPC.
 • dokonuje odbioru produktów realizowanych w projektach finansowanych ze środków POPC oraz uczestniczy w kontroli dokumentów finansowych dotyczących działań realizowanych w projektach finansowanych ze środków POPC,
 • wykonuje zadania wynikające z przepisów o służbie cywilnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w pracy na stanowisku o podobnym zakresie zadań lub przy realizacji zadań związanych z cyfryzacją bądź zadań analitycznych, w tym co najmniej 1 rok w administracji publicznej,
 • znajomość metodyki projektowej Prince 2,
 • znajomość rozwiązań chmurowych,
 • znajomość programów MS Excel, Access, PowerPoint,
 • znajomość przepisów: dotyczących podstaw ustrojowych państwa oraz funkcjonowania administracji państwowej (m.in. Konstytucja RP, ustawa o Radzie Ministrów, ustawa o działach administracji rządowej, ustawa o służbie cywilnej – przepisy ogólne dotyczące organizacji służby cywilnej), ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • kreatywność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość programu MS Visio lub podobnych.

Podobne oferty

2021-04-15

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz...

SZCZEGÓŁY

2021-04-11

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

SZCZEGÓŁY

2021-02-25

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie

lubelskie / Lublin

Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu. Siedziba Inspektoratu znajduje się w budynku na II piętrze, w budynku znajduje się winda Parking przy budynku Inspektoratu z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych Stanowisko pracy zorganizowane w...

SZCZEGÓŁY