Dyrektor wydziału

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Wielkopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Dyrektor wydziału
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 136934

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • Zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu
 • Wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami
 • Wystąpienia publiczne związane z reprezentowaniem urzędu
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
 • Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
 • Stanowisko pracy znajduje się na trzecim piętrze budynku biurowego
 • Budynek wyposażony jest w windy osobowe i nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • Zadanie 1:
 • Planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy Wydziału, w szczególności:
 • prowadzenie spraw dotyczących sieci szkół, zakładania przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną szkół publicznych oraz zakładania szkół niepublicznych; wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach szkół publicznych i niepublicznych
 • prowadzenie spraw dotyczących uznawania świadectw i dokumentów wydanych przez szkoły lub instytucje edukacyjne za granicą za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedni poziom wykształcenia, prawo do kontynuacji nauki, w tym ubieganie się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczpospolitej Polskiej
 • uwierzytelnianie dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą
 • prowadzenie spraw dotyczących wykonywania zadań organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do dyrektorów szkół w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, obowiązku nauki, skreślenia ucznia z listy uczniów oraz dotyczących przeniesienia ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły
 • prowadzenie spraw dotyczących wykonywania zadań organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do zespołów orzekających działających w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • prowadzenie spraw dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa oraz wydawanie zgód na prowadzenie kursów na kierowników wypoczynku oraz kursów na wychowawców wypoczynku
 • prowadzenie spraw dotyczących wypadków uczniowskich
 • prowadzenie spraw dotyczących kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • realizacja kontroli w zakresie prowadzonych spraw, we współpracy z Wydziałem Nadzoru Pedagogicznego i delegaturami kuratorium
 • prowadzenie spraw dotyczących rekrutacji kandydatów do szkół ponadpodstawowych
 • prowadzenie spraw dotyczących nauczycieli, w szczególności:
 • z zakresu awansu zawodowego, postępowań kwalifikacyjnych o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego nauczycieli szkół objętych działaniem Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, w tym udział w komisjach kwalifikacyjnych
 • odwołań nauczycieli od ustalonej oceny pracy oraz wniosków o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora
 • kwalifikacji zawodowych, w tym wyrażania zgody przez Kuratora na zatrudnienie nauczyciela niemającego wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska oraz osób niebędących nauczycielami do realizacji zajęć edukacyjnych w szkołach
 • nadania orderu i odznaczeń, przyznawania nagród oraz nadania tytułu honorowego profesora oświaty
 • wydawania opinii kuratora oświaty w zakresie odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia, w przypadkach szczególnie uzasadnionych
 • obsługa administracyjno-biurowa Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim
 • obsługa administracyjno-biurowa Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim
 • prowadzenie spraw lustracji kandydatów ubiegających się o stanowisko dyrektorów szkół publicznych
 • publikowanie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły publicznej prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego
 • Zadanie 2:
 • Wykonuje funkcję bezpośredniego przełożonego w stosunku do pracowników Wydziału, w szczególności:
 • zapewnia skuteczny przepływ informacji pomiędzy podległymi pracownikami oraz innymi komórkami organizacyjnymi
 • sporządza opisy stanowisk pracy i ustala zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności zastępcy dyrektora wydziału i podległych pracowników
 • dokonuje oceny pracy podległych pracowników
 • diagnozuje potrzeby podległych pracowników zakresie szkolenia i rozwoju
 • ustala indywidualne programy rozwoju zawodowego podległych pracowników
 • zgłasza do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wnioski w sprawach pracowniczych
 • Zadanie 3:
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Wicekuratora nadzorującego jego pracę oraz inne działania doraźne w celu przygotowania rzetelnej i aktualnej informacji związanej z podejmowanym działaniem
 • Zadanie 4:
 • Określa potrzeby w zakresie środków materialnych i finansowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego praca na stanowisku kierowniczym w szkole/placówce/ zakładzie kształcenia nauczycieli lub praca w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami/placówkami lub praca w urzędzie organu prowadzącego szkołę/placówkę.
 • W przypadku nauczyciela: status nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania, lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek
 • W przypadku nauczyciela akademickiego: co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • Znajomość przepisów prawa oświatowego i umiejętność ich interpretacji
 • Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem w oświacie oraz dotyczących nadzoru pedagogicznego
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz służby cywilnej
 • Umiejętność zarządzania zespołem
 • Komunikatywność
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Pakiet Office, poczta e-mail, system informacji prawnej LEX).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Podobne oferty

Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o.

łódzkie / Łódź

Jeśli do nas dołączysz będziesz się zajmować: Prowadzeniem i nadzorem nad dokumentacją szkolną zgodnie z przepisami prawa oświatowego, Organizacją procesu kształcenia w podległej placówce, Przygotowywaniem i nadzorem nad egzaminami organizowanymi przy...

SZCZEGÓŁY

2024-05-13

Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o.

kujawsko-pomorskie / Inowrocław

Jeśli do nas dołączysz będziesz się zajmować: Nadzorem nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki w sferze dydaktycznej, administracyjnej i sprzedażowej Nadzorem pedagogicznym nad działalnością szkół Organizacją procesu kształcenia i kontrolą jakości...

SZCZEGÓŁY

2024-05-13

Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o.

dolnośląskie / Wrocław

Jeśli do nas dołączysz będziesz się zajmować: Nadzorem nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki w sferze dydaktycznej, administracyjnej i sprzedażowej Nadzorem pedagogicznym nad działalnością szkół Organizacją procesu kształcenia i kontrolą jakości...

SZCZEGÓŁY