Kierownik działu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik działu
Miejsce pracy: Legnica
Ogłoszenie o naborze Nr 137223

Warunki pracy


 • Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, praca przed monitorem ekranowym co najmniej 4 godziny dziennie, praca w terenie, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, w tym wizytacje instalacji produkcyjnych o różnym charakterze (również w miejscach trudno dostępnych), oględziny oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów, pobieranie prób (np. wody z mostu lub brzegu), nietypowe godziny pracy (w tym dyżury, możliwość pracy zmianowej, również w porze nocnej, w określonych przypadkach konieczność pracy w godzinach nadliczbowych), wyjazdy służbowe, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa), kontakt z urzędami obsługującymi inne organy ochrony środowiska, z organami ścigania, z państwową strażą pożarną, strażą miejską, strażą graniczną, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: narzędzia pracy - urządzenia pomiarowe, zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe; oświetlenie sztuczne i naturalne; bariery architektoniczne w budynku - stanowisko pracy zorganizowane w budynku II-piętrowym (3 kondygnacje), budynek nie jest wyposażony w podjazd, windę, toaletę i drzwi odpowiedniej szerokości dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • nadzoruje prowadzone przez dział inspekcji zadania kontrolne i pokontrolne celem sprawdzenia prawidłowości postępowania pracowników w realizacji zadań oraz zapewnienia wysokiej jakości pracy
 • szkoli podległych pracowników w zakresie procedur i instrukcji związanych z działaniami kontrolnymi i pokontrolnymi oraz przygotowuje do samodzielnego wykonywania zadań nowozatrudnionych pracowników celem podnoszenia ich kwalifikacji w powyższym zakresie, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań
 • planuje pracę działu inspekcji, przydziela zadania poszczególnym pracownikom, udziela wskazówek niezbędnych do ich realizacji oraz wspomaga podległych pracowników w wykonywaniu powierzonych im zadań celem właściwej i terminowej realizacji zadań działu inspekcji
 • przyjmuje i analizuje zgłoszenia dotyczące skarg, interwencji, wniosków i poważnych awarii oraz podejmuje decyzje o sposobie ich załatwienia, przydzielając zadania i nadzorując prowadzone postępowanie w tym zakresie celem ich prawidłowego rozpatrzenia i załatwienia
 • kontroluje przedsiębiorców korzystających ze środowiska celem sprawdzenia przestrzegania przez nich przepisów ochrony środowiska
 • współpracuje z organami ochrony środowiska, organami kontroli, organami ścigania oraz innymi komórkami organizacyjnymi WIOŚ w celu wypracowania wspólnego stanowiska w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska
 • współuczestniczy w tworzeniu nowych procedur i instrukcji dotyczących prowadzenia kontroli i podejmowania działań pokontrolnych oraz w weryfikacji istniejących procedur

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu związanym z ochroną środowiska, chemią lub fizyką
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska
 • Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska
 • Umiejętność organizacji i pracy w grupie, samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później; osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie prawa jazdy kat. B

Podobne oferty

KERA AWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

wielkopolskie / Buk

Opis stanowiska Nadzorowanie prac podległego zespołu konstruktorów, Nadzorowanie dokumentacji technicznej oraz zagadnień certyfikacyjnych, Współpraca z innymi działami firmy przy realizacji projektów, Doradztwo techniczne przy sprzedaży, serwisie oraz...

SZCZEGÓŁY

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku

podkarpackie / Bukowsko

Utrzymanie ciągłości produkcji oraz bieżoących napraw Wymagania konieczne: Wykształcenie: gimnazjalne Wymagania inne:

SZCZEGÓŁY

AGATA Spółka Akcyjna

mazowieckie / Warszawa, Włochy

Do głównych zadań na tym stanowisku będzie należało: Realizacja planów sprzedaży; Raportowanie analizy sprzedaż przełożonym (Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora); Wdrażanie oraz szkolenie nowych pracowników; Tworzenie grafików pracy; Odpowiedzialność za...

SZCZEGÓŁY