WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Naczelnik wydziału

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113527

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. 


Praca na stanowisku związana jest z nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżurami), częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, stresem i presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosc

Zakres zadań

 • Kieruje, nadzoruje prace Wydziału. Rozdziela zadania na pracowników, na poszczególne stanowiska pracy, monitoruje terminy realizacji zadań pracowników, tj. planuje, organizuje i kontroluje pracę całego Wydziału.
 • Koordynuje i na bieżąco nadzoruje prawidłowe przygotowanie wkładu do projektu planu finansowego w zakresie wynagrodzeń osobowych w ramach wyznaczonego limitu finansowego przez dysponenta części 16 i 23, dokonuje analiz i oceny wykonania planu finansowego KPRM w zakresie wynagrodzeń osobowych, w tym planu po zmianach, a także sporządza wnioski o dokonanie zmian w planie finansowym KPRM ww. zakresie.
 • Nadzoruje, koordynuje i współuczestniczy na bieżąco w sporządzaniu list płac z tytułu wynagrodzenia za pracę, nagród, premii, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odpraw, świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracowników, umów cywilnoprawnych oraz udziału w pracach komisji i zespołów oraz w naliczaniu składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego i Funduszu Pracy, PPK, w naliczaniu i pobieraniu zaliczek na podatek dochodowy z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, nagród, świadczeń i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków na rzecz osób fizycznych.
 • Koordynuje, nadzoruje sporządzanie sprawozdań w zakresie zatrudnienia i wynagrodzenia, deklaracji i rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prowadzi niezbędną dokumentację do celów podatkowych, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także sporządzaniem deklaracji PFRON i realizacji spraw z zakresu zadań realizowanych na rzecz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
 • Nadzoruje, koordynuje i współuczestniczy w sporządzaniu i realizacji przelewów na konta osobiste z tytułu wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych, komisji, rad oraz zobowiązań wobec ZUS, US, PFRON, PPK, oraz innych potrąceń w systemie bankowości elektronicznej NBE.
 • Koordynuje i współuczestniczy w uzgodnieniach za okresy miesięczne osobowego funduszu wynagrodzeń w podziale na obowiązujące paragrafy, sporządza analizy i zestawienia w tym zakresie oraz koordynuje i nadzoruje rozliczenie rezerw celowych dotyczących wynagrodzeń osobowych, zgłasza konieczność zabezpieczenia środków finansowych w zakresie osobowego i bezosobowego funduszu płac.
 • Zawiadamia organy emerytalno-rentowe o wysokości wynagrodzenia wypłaconego emerytom i rencistom zatrudnionym w KPRM oraz sporządza zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, w tym zaświadczenia wystawiane na druku Rp-7.
 • Koordynuje i nadzoruje uwagi wnoszone do projektów aktów prawnych przesyłanych do konsultacji, udziela informacji z zakresu wynagrodzeń na potrzeby informacji publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych w obszarze wydatkowania
środków publicznych i płac
 • Powyżej 4 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w obszarze wydatkowania środków publicznych i płac
 • Przeszkolenie w zakresie obsługi płacowej
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu: 1. wynagrodzeń różnych grup tj.: osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, pracowników urzędów państwowych zatrudnionych w gabinetach politycznych oraz doradców, pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń, żołnierzy i funkcjonariuszy, 2. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, 3. sprawozdawczości budżetowej i GUS, 4. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 5. dotyczące komisji, rad i zespołów obsługiwanych przez KPRM oraz umów cywilno-prawnych
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej
 • Posiadanie umiejętności z zakresu obsługi programów specjalistycznych płacowo-kadrowych, obsługi komputera i aplikacji biurowych (MsOffice: Word, Excel, Outlook oraz Internet)
 • Posiadanie kompetencji miękkich: zarządzanie ludźmi, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja w tym asertywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem
 • Przeszkolenie z zakresie finansów publicznych
 • Kompetencje miękkie: myślenie analityczne, rzetelność, negocjowanie

Podobne oferty

Ministerstwo Finansów w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: · Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie · Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) · Krajowe lub zagraniczne...

SZCZEGÓŁY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

lubelskie / Lublin

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. - krajowe...

SZCZEGÓŁY

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane...

SZCZEGÓŁY