WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Starszy specjalista koordynator projektów badawczo – rozwojowych w Dziale Rozwiązań Edukacyjnych

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Starszy specjalista koordynator projektów badawczo – rozwojowych w Dziale Rozwiązań Edukacyjnych
Warszawa, Powiśle

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego to miejsce, w którym powstają innowacyjne rozwiązania
edukacyjne. Wszystkie z rozwiązań edukacyjnych takich jak zestawy edukacyjne, aplikacje, scenariusze warsztatów lub serie zajęć wspierających pracę metodą badawczą powstają w procesie badawczo-rozwojowym, gdzie na pierwszym miejscu stawiamy potrzeby odbiorców. Stąd nasza współpraca z szeroko rozumianym środowiskiem edukacyjno-naukowym. Nasza praca projektowa to doprowadzenie pomysłu do prototypu. Żeby to się udało pracujemy w międzydziałowych, interdyscyplinarnych zespołach (zwykle około 7 osobowy), przez około pół roku/rok, wymyślając, prototypując, testując z użytkownikami (głownie nauczycielami i uczniami), badając, negocjując i wytwarzając.


Zakres obowiązków:
 • tworzenie rozwiązań edukacyjnych w procesie prac badawczo-rozwojowych,
 • koordynacja projektów, w tym inicjowanie projektu, zarządzanie interdyscyplinarnym zespołem projektowym, odpowiedzialność za jakość merytoryczną, terminowość i finansowanie projektu, tworzenie i realizację budżetu,
 • rozwijanie relacji ze środowiskami naukowymi, edukacyjnymi i biznesowymi,
 • współpraca z partnerami biznesowymi i sponsorami w związku z tworzonymi rozwiązaniami edukacyjnymi,
 • współpraca z innymi pracownikami Centrum Nauki Kopernik,
 • dobra znajomość bieżących trendów na rynku edukacyjnym.
Poszukiwane kompetencje:
 • wykształcenie wyższe,
 • min. 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym ok. 3 lat doświadczenia w roli koordynatora działania,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B2)
 • dobrze rozwinięta umiejętność pracy zespołowej,
 • dobrze rozwiniętych umiejętności interpersonalnych,
 • otwartość na nowe wyzwania, elastyczność.
Mile widziane:
 • znajomość branży edukacyjnej,
 • wykształcenie z zakresu nauk ścisłych, technicznych lub przyrodniczych,
 • doświadczenie w pracy w szkole,
 • doświadczenie w pracy trenera.
Oferujemy:
 • współpracę w otwartym i twórczym zespole.
 • różnorodność projektów zapewnia możliwość nowych wyzwań, poznawania kolejnych zjawisk naukowych i społecznych oraz kontakt z inspirującymi ludźmi
 • nasza praca to realne wsparcie w rozwoju edukacji i metod uczenia się,
 • benefity pracownicze (m.in. dofinansowanie nauki języka obcego, ZFŚS, karta Multisport, prywatna opieka medyczna, Legimi).

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, kontakt: rekrutacja@kopernik.org.pl (dalej jako „CNK”).
 2. Dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, są przetwarzane na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  b) RODO. Inne dane podane w tym celu lub w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
  a) lub art. 9 ust. 2 lit.
  a) RODO (jeżeli dokumenty zawierają takie dane); na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora:  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 4. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym możliwość skorzystania z wyżej wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych.
 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od ukończenia rekrutacji (zawarcia umowy docelowej) lub w przypadku odpowiedniej zgody, do momentu jej wycofania, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, w szczególności, podmioty świadczące usługi informatyczne, przy czym wszyscy odbiorcy są zobowiązani są do przestrzegania w tym zakresie przepisów RODO, w tym do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu wiążącego stosunku prawnego oraz mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Informujemy, że wybrani kandydaci mogą podlegać weryfikacji w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym z uwagi na obowiązek prawny określony w art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 405.2018 t.j.). Dane osobowe wybranych kandydatów znajdujących się w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym będą przetwarzane przez CNK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 10. Decyzje dotyczące podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora ochrony danych jest możliwy w formie elektronicznej na adres e-mail rekrutacja@kopernik.org.pl

Podobne oferty