WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Zastępca kierownika Obwodu Drogowego

OGŁOSZENIE O NABORZE


Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu ogłasza nabór na wolne, w tym na
kierownicze stanowisko urzędnicze

Zastępca kierownika Obwodu Drogowego
Miejsce pracy: Kotórz Mały

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.


Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko zastępcy kierownika obwodu drogowego nr 2 w Kotorzu Małym:
 • wykształcenie: wyższe techniczne - kierunek budownictwo, preferowana specjalność
  drogowo-mostowa; lub wyższe - kierunek zarządzanie i średnie technik - drogowiec;
 • staż pracy:
  • minimum 5 lat (w tym doświadczenie zawodowe w pracy przy wykonawstwie
   i utrzymaniu dróg;
 • obywatelstwo: polskie; dopuszcza się możliwość zatrudnienia osoby nieposiadającej
  obywatelstwa polskiego, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem
  określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie
  rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające
  obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (D.U. z 2009 nr 64,
  poz. 539);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie zadań na stanowisku pracy, na który przeprowadzany jest nabór, w szczególności:
  • znajomość ustawy o drogach publicznych;
  • znajomość ustawy prawo budowlane;
Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:
 • prawo jazdy kategorii B;
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
 • znajomość zagadnień drogowych i mostowych;
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Office: Word, Excel;
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach;
 • sprawne i szybkie realizowanie powierzonych zadań;
 • sumienność, rzetelność i odpowiedzialność;
 • przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót;
 • szczególnie w zakresie dróg i mostów (wymaganie pożądane, ale nie konieczne).
Zakres obowiązków na stanowisku zastępcy kierownika obwodu drogowego nr 2 w Kotorzu Małym:
 • sprawowanie ogólnego kierownictwa nad działalnością i organizowaniem pracy Obwodu Drogowego nr 2 w Kotorzu Małym;
 • kontrola i odbiór robót prowadzonych w pasie drogowym, w zakresie zgodności z wydanym zezwoleniem i uzgodnioną dokumentacją;
 • nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez ZDP na terenie OD nr 2 w Kotorzu Małym;
 • dokonywanie systematycznych objazdów dróg w obrębie OD nr 2 w Kotorzu Małym i ocena stanu dróg, urządzeń drogowych i obiektów mostowych;
 • ustalanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg, urządzeń drogowych i obiektów mostowych;
 • organizowanie i kierowanie robotami interwencyjnymi przy bieżącym utrzymaniu dróg, urządzeń drogowych, obiektów mostowych na terenie OD nr 2 w Kotorzu Małym;
 • organizowanie dostaw materiałów potrzebnych do realizacji robót wykonywanych przez obwód w zakresie umów zawartych przez ZDP w ramach bieżącego utrzymania dróg;
 • nadzór i rozliczanie robót zleconych i interwencyjnych;
 • uczestniczenie w komisjach odbioru robót w obszarze OD nr 2 w Kotorzu Małym;
 • organizowanie odbioru bieżących i pogwarancyjnych robót oraz udział w przygotowaniu materiałów związanych z tymi zagadnieniami;
 • nadzór nad praca pracowników OD nr 2 w Kotorzu Małym;
 • nadzór nad oznakowaniem miejsc prowadzenia robót przez pracowników OD nr 2 w Kotorzu Małym;
 • czuwanie nad przestrzeganiem obowiązującej technologii wykonywania robót;
 • nadzór nad utrzymaniem ładu, porządku i dyscypliny pracy na prowadzonych robotach przez pracowników OD nr 2 w Kotorzu Małym;
 • nadzór nad eksploatację i konserwacją sprzętu, maszyn i środków transportowych używanych przez pracowników OD nr 2 w Kotorzu Małym;
 • zapewnienie pracownikom OD nr 2 w Kotorzu Małym na prowadzonych przez obwód robotach odpowiednich warunków bhp i p.poż;
 • prowadzenie:
  • ewidencji ilościowej i ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych;
  • kartotek odzieżowych;
  • ewidencji wydanych posiłków profilaktycznych;
  • ewidencji pobierających środki higieny osobistej;
  • ewidencji pobierających napoje;
  • kartotek materiałów i narzędzi;
  • dzienników objazdu dróg.
 • sporządzanie protokołów likwidacji wyposażenia;
 • kontrola merytoryczna operacji gospodarczych i zgodności z umową, zamówieniem lub zleceniem;
 • załatwianie spraw o charakterze administracyjno-ekonomicznym w zakresie OD nr 2 w Kotorzu Małym;
 • udział w odprawach i naradach roboczych organizowanych przez Dyrektora ZDP;
 • współdziałanie z organami samorządu i policją.
Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca z przewagą wysiłku umysłowego, praca w biurze i w terenie.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca w terenie (kierowanie samochodem służbowym w ramach obowiązków służbowych) jak również praca w budynku w Kotorzu Małym przy ulicy Opolskiej 55 na parterze, praca siedząca przy biurku.
Wymagane dokumenty:
 • Podanie (list motywacyjny) o przyjęcie do pracy na stanowisko urzędnicze.
 • Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 • Kwestionariusz kandydata (druk na stronie internetowej www.bip.zdp.opole.pl praca-regulamin naboru-ZDP kwestionariusz kandydata)
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe oraz kserokopie świadectw pracy.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych kandydata do pracy (druk na stronie internetowej www.bip.zdp.opole.pl praca - regulamin naboru-ZDP - klauzula informacyjna dotycząca kandydata do pracy).
 • Oświadczenia kandydata:
  • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, na które prowadzony jest nabór;
  • o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  • o nie wykonywaniu czynności, które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.
 • Orzeczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności.
 • Posiadane referencje.

Podobne oferty

EPCM Executive Search

małopolskie / Kraków

Zadania: Realizacja indywidualnych celów polegających na kontroli określonej liczby budów nowych i przebudów istniejących obiektów; Tworzenie budżetów inwestycji budowlanych; W ramach obowiązujących procedur rozpisywanie i organizowanie przetargów,...

SZCZEGÓŁY

EPCM Executive Search

wielkopolskie / Poznań

Zadania: Realizacja indywidualnych celów polegających na kontroli określonej liczby budów nowych i przebudów istniejących obiektów; Tworzenie budżetów inwestycji budowlanych; W ramach obowiązujących procedur rozpisywanie i organizowanie przetargów,...

SZCZEGÓŁY

EPCM Executive Search

dolnośląskie / Wrocław

Zadania: Realizacja indywidualnych celów polegających na kontroli określonej liczby budów nowych i przebudów istniejących obiektów; Tworzenie budżetów inwestycji budowlanych; W ramach obowiązujących procedur rozpisywanie i organizowanie przetargów,...

SZCZEGÓŁY