WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Zastępca kierownika oddziału

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca kierownika oddziału
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 106401

Warunki pracy

Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa), wyjazdy służbowe


W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).


Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania związane z planowaniem, organizowaniem i wspieraniem w kierowaniu pracą Dyspozytorni Medycznej w Krakowie, w szczególności: opracowuje i zatwierdza harmonogramy czasu pracy pracowników Dyspozytorni Medycznej oraz nadzoruje ich realizację, uczestniczy przy wdrażaniu nowych rozwiązań teleinformatycznych związanych z funkcjonowaniem Dyspozytorni Medycznej, zapewnia współpracę z pozostałymi komórkami Urzędu
 • Wspiera organizacyjnie realizację zadań przez poszczególne stanowiska pracy w Dyspozytorni Medycznej, w szczególności poprzez: bieżący instruktaż podległego personelu w zakresie zasad pracy, organizacji ratownictwa medycznego oraz nadzór nad ich stosowaniem, tworzenie i wdrażanie standardów przestrzegania etyki zawodowej oraz zachowania właściwego stosunku do pacjentów i osób dzwoniących i innych osób będących w kontaktach z Dyspozytornią Medyczną oraz kontrolę ich przestrzegania, nadzorowanie prowadzonych w Dyspozytorni Medycznej postępowań skargowych dotyczących obsługi zgłoszeń alarmowych przez dyspozytorów medycznych, zapewnianie znajomości i stosowania przez podległy personel obowiązujących przepisów, regulaminów, instrukcji, zarządzeń zakładowych oraz procedur, organizowanie i ewentualne prowadzenie oraz nadzorowanie szkoleń stanowiskowych, nadzorowanie pracy dyspozytorów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przeprowadzania rozmów, decyzji podejmowanych w zakresie dysponowania oraz odmów zadysponowania zespołów ratownictwa medycznego, obsługi zdarzeń, w tym zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych
 • Organizuje prowadzenie dokumentacji medycznej oraz dokumentacji pracy poprzez: staranne gromadzenie, ewidencjonowanie, rejestrowanie i przechowywanie wszelkich dokumentów dotyczących realizacji powierzonego zakresu zadań, przygotowanie, weryfikację i aktualizację wykazów i opracowań niezbędnych podczas realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych, prowadzenie odsłuchów nagrań, ich analizę i ocenę
 • Uczestniczy w procesie opracowywania informacji, raportów, analiz i innych dokumentów dla Ministerstwa Zdrowia, Kierownictwa Urzędu i innych instytucji w zakresie realizowanych przez Dyspozytornię Medyczną zadań w celu dostarczenia niezbędnych danych odnośnie funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie małopolskim oraz analizuje zagrożenia celem informowania Kierownictwa Urzędu o przewidywanych zagrożeniach i zaistniałych zdarzeniach związanych z ewentualnym niewłaściwym realizowaniem zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i kwalifikacje wymagane dla pielęgniarki systemu lub tytuł licencjata ratownictwa medycznego
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego - potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • Znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie realizacji zadań dyspozytorni medycznej i umiejętność stosowania prawa w praktyce tj. ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i jej aktów wykonawczych, ustawy o działalności leczniczej i jej aktów wykonawczych
 • Znajomość problematyki funkcjonowania i organizacji ochrony zdrowia w tym w szczególności ratownictwa medycznego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, podstaw KPA oraz struktur administracji publicznej w Polsce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność kierowania zespołem
 • Komunikatywność
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Odporność na stres i pracy pod presją czasu

Podobne oferty

OPOLTRANS Spółka z o.o.

mazowieckie / Marki

Organizacja pracy oddziału w obszarze towaru, obsługi klienta i osiągania założonych celów biznesowych Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie oddziału - zgodne ze standardami i procedurami Opoltrans Zarządzanie zespołem pracowników Realizacja zakładanych...

SZCZEGÓŁY

OPOLTRANS Spółka z o.o.

mazowieckie / Marki

Organizacja pracy oddziału w obszarze towaru, obsługi klienta i osiągania założonych celów biznesowych Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie oddziału - zgodne ze standardami i procedurami Opoltrans Zarządzanie zespołem pracowników Realizacja zakładanych...

SZCZEGÓŁY