WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Zastępca naczelnika wydziału

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca naczelnika wydziału
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 99392

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa
przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w
siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku
to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; - zagrożenie korupcją; zagrożenie naciskami grup przestępczych; - praca w terenie;

Zakres zadań

 • kierowanie pracą wydziału w zakresie określonym w Szczegółowym Zakresie Zadań Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP w Gdańsku,
 • nadzór nad realizacją zadań związanych z eksploatacją obiektów jednostek organizacyjnych Policji woj. pomorskiego, w tym prawidłowością działań związanych z gospodarką opałem,
 • nadzór nad planowaniem i realizacją inwestycji i remontów w jednostkach organizacyjnych Policji woj. pomorskiego,
 • przewodniczenie komisji odbioru końcowego robót inwestycyjnych i remontowych oraz przedstawienie do zatwierdzenia protokołów odbioru,
 • wnioskowanie i podejmowanie przedsiewzięć organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań inwestycyjno-remontowych,
 • nadzór na prawidłowością działań związanych z kompleksową gospodarką nieruchomościami służbowymi woj. pomorskiego,
 • ustalanie kierunków i zadań dla bieżącej działalności gospodarczej i konserwacyjno-remontowej prowadzonej siłami Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej, a także nadzór nad zapewnieniem warunków bhp i p. poż. podczas ich realizacji,
 • wdrażanie rozwiązań w zakresie eksploatacji obiektów służbowych, skutkujących optymalizacją kosztów ich utrzymania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z gospodarką nieruchomościami lub inwestycjami
 • doświadczenie w obszarze kierowania zespołem ludzkim;
 • umiejętność motywowania i rozwiązywania potencjalnych konfliktów;
 • bardzo dobra znajomość pracy kancelaryjnej i obiegu dokumentacji jawnej w administracji publicznej;
 • umiejętność interpretacji przepisów;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość stuktur organizacyjnych Policji;
 • doświadczenie w zakresie przygotowywania planów finansowych;

Podobne oferty