WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Główny księgowy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Jarosław
Ogłoszenie o naborze Nr 112988

Warunki pracy


 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym – praca z dokumentami.

 • Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem.

 • Narzędzia pracy: kserokopiarka, niszczarka, skaner.

 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej.

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

 • Czas pracy – w systemie codziennym, od poniedziałku do piątku, w godzinach do 7:30 do 15:30.

 • Oświetlenie naturalne/sztuczne.

 • Brak podjazdów, toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzenie rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
 • opracowywanie i realizacja planów finansowych, budżetowych oraz sporządzanie bilansu rocznego
 • prowadzenie pełnej księgowości w systemie finansowo - księgowym
 • prowadzenie gospodarki finansowej jednostki
 • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących obiegu dokumentów finansowych i gospodarki materiałowej
 • prawidłowe i terminowe rozliczanie należności i zobowiązań pieniężnych
 • dokonywanie analiz realizacji wydatków oraz podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej w określonych przepisami terminach
 • dokonywanie rozliczeń bankowych
 • realizacja systemu wewnętrznej kontroli finansowej
 • rozliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń funkcjonariuszy i pracowników komendy
 • kierowanie sekcją finansów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne. Spełnienie jednego z poniższych kryteriów:
1) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
2) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
3) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
4) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości - w przypadku posiadania wykształcenia ekonomicznego wyższego lub co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego w księgowości w przypadku posiadania wykształcenia ekonomicznego średniego.
 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, ustawy podatkowej oraz przepisów wykonawczych;
 • znajomość przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • znajomość przepisów z zakresu specyfiki służby w Państwowej Straży Pożarnej i służby cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi portali bankowych, platformy PUE ZUS, sprawozdawczości GUS;
 • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
 • znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości;
 • komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność współpracy, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność organizacji pracy.

Podobne oferty