Naczelnik wydziału

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136980

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Kieruje pracą wydziału, w szczególności poprzez planowanie, organizowanie oraz motywowanie pracowników
 • Nadzoruje i wykonuje zadania wynikające z nadzoru nad funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego, w tym dotyczące monitorowania pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE), przygotowania raportów i sprawozdań z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
 • Nadzoruje sporządzanie ocen oraz informacji o przygotowaniu przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną w okresach szczytowego zapotrzebowania, w tym propozycji działań w warunkach kryzysowych
 • Nadzoruje i uczestniczy w przygotowaniu projektów aktów prawnych w zakresie sektora elektroenergetycznego, w tym bierze udział w pracach związanych z działaniami dostosowawczymi do wymagań UE w obszarze energetyki
 • Koordynuje współpracę z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej w zakresie dotyczącym działania Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego oraz opiniuje projekty rozwoju polskiego systemu elektroenergetycznego, w tym inwestycji wynikających z programów rządowych
 • Nadzoruje i przygotowuje rozwiązania legislacyjne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych oraz potwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
 • Nadzoruje oraz samodzielnie opracowuje stanowiska i odpowiedzi na wystąpienia parlamentarzystów, związków zawodowych, podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i organizacji sektora elektroenergetycznego oraz udziela informacji i wyjaśnień w zakresie działania sektora energii i dotyczących regulacji prawnych w zakresie ustawy Prawo energetyczne i przepisów wykonawczych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze energetyki albo powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość problematyki sektora energetycznego, w tym zasad funkcjonowania systemów energetycznych oraz zagadnień bezpieczeństwa energetycznego
 • znajomość zagadnień dotyczących infrastruktury elektroenergetycznej i operatorów systemu elektroenergetycznego
 • znajomość przepisów ustawy Prawo energetyczne oraz przepisów wykonawczych dotyczących sektora energii i procedur legislacyjnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET
 • kompetencje behawioralne: zarządzanie ludźmi, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Podobne oferty

2024-05-17

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań ma następujące zadania: Kieruje pracą Wydziału, w tym rozdziela zadania...

SZCZEGÓŁY

2024-05-17

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie...

SZCZEGÓŁY

2024-05-16

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne. Realizacja zadań związana z: krajowymi lub zagranicznymi...

SZCZEGÓŁY